Stadgar mm

STADGAR FÖR SUNNAVÄGEN  15 IDÉELLA FÖRENING

Ändrade Stadgar 2018

1 Firma

Föreningens firma är Sunnavägen 15.

2 Ändamål

Föreningen är en ideell förening, vars ändamål är att verka för de boendes gemenskap:

 • genom medlemmarnas egna insatser tillhandahålla service och tjänster för främjande av medlemmarnas aktiva boendegemenskap, trygghet, hälsa och välbefinnande, spontana och planerade möten i gemensamhetslokaler samt härigenom verka för ett socialt hållbart boende;
 • att stärka medlemmarnas såväl individuella som gemensamma inflytande ochbeslutanderätt, samt genom öppet och aktivt föreningsarbete, verka för ett demokratiskt hållbart boende;
 • anordna aktiviteter för medlemmarna genom olika aktivitetsgrupper;
 • förhandla med fastighetsägaren angående gemensamma intressen;
 • samt i övrigt vidta åtgärder som stödjer angivna ändamål.

3 Säte

Styrelsen har sitt säte i Karlskrona kommun.

4 Verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde är boende i fastigheten Sunnavägen 15, Karlskrona.

5 Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av samtliga boende i fastigheten Sunnavägen 15.

6 Medlemsavgift

Medlem ar skyldig att årligen erlägga av årsmötet fastställd eventuell medlemsavgift.

7 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 3 – 5 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Styrelseledamöterna, som ska vara medlemmar i föreningen, väljs vid föreningens ordinarie årsmöte.  Valen gäller för tiden fram till dess att nästa ordinarie årsmöte har hållits.

 • Ordförande väljs för en tid av ett år. övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, i sådan ordning, att normalt en halv styrelse väljs varje år.
 • Suppleanten väljs för en tid av ett år.
 • Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och ev. andra funktionärer.
 • Styrelsen ar beslutsför när antalet ledamöter överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
 • Ordförande kallar till styrelsemöte. Ordförande är skyldig kalla till styrelsemötenär minst en ordinarie ledamot begär.
 • Styrelsen ar skyldig att föra protokoll vid sina sammanträden.
 • Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för avgränsade uppgifter och därvid även välja deltagare som inte är medlem i föreningen.
 • Styrelsen arrangerar föreningsmöten.

8 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande samt en ordinarie ledamot, två i förening.

9 Årsredovisning

Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisningshandlingar omfattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. Årsredovisningshandlingarna ska avlämnas till revisorerna senast sex (6) veckor före ordinarie årsmöte.

10 Räkenskaper

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

11 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie årsmöte, för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte hållits, två revisorer och en revisorsuppleant. Revisorerna och suppleanten får utses såväl inom som utom medlemskretsen. Dock ska minst en revisor vara medlem i föreningen.

12 Revision

13 Föreningsmöten

Föreningsmöte ska hållas när styrelsen så finner det erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse med omnämnande av ärende ska vara utsänd senast två veckor före mötesdatum.

14 Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska avhållas före mars månads utgång

Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara utsänd senast 4 veckor före årsmötet. Förslag från medlemmar, som önskas behandlade på årsmötet, ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet

Dagordning och årsredovisningshandlingar ska vara utsända till föreningens medlemmar senast 2 veckor före årsmötet.

Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

15 Ärende vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

01 Mötets öppnande

02 Upprättande av närvarolista tillika röstlängd

03 Val av ordförande för mötet

04 Val av sekreterare för mötet

05 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera protokollet

06 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

07 Beslut om dagordning

08 Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret

09 Revisorernas berättelse

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12 Beslut om verksamhetsplan och eventuell medlemsavgift

13 Val av styrelse

 1. a) Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter b) Val av ordförande för ett år
 2. c) Val av övriga ledamöter d) Val av styrelsesuppleant

14 Val av revisorer och revisorssuppleant a)  Val av två revisorer

 1. b) Val av en revisorssuppleant

15 Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande, jämte en suppleant

16 Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet

17 Övriga ärenden, som årsmötet beslutar uppta som information eller diskussion

18 Mötets avslutande

16 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom enkelt majoritetsbeslut vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte,

eller

genom beslut med kvalificerad majoritet (2/3) vid ett ordinarie årsmöte.

17 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen sker genom kvalificerad majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

Beslut om föreningens tillgångar och skyldigheter fattas vid samma årsmöte som beslutar om föreningens upplösning.

Antagande av stadgar

Dessa stadgar har antagits vid föreningsmöte den 3 juli 2014.