Årsmöteshandlingar

2019

Årsmöteshandlingar och protokoll för 2019

Def kallelse 2020

Föredragningslista 2020 (1)

Årsberättelse v 03 (1)

Ekonomisk Årsredovisning 2019 utg 3 (1)

Förslag till budget 2020 ver 2 (1)

Planerade aktiviteter 2020 prel 2020-01-13 (1)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (1)

2018

Årsmöteshandlingar och protokoll för 2018

Protokoll årsmöte 2019

Kallelse 2018

 Föredragningslista 2018

2018 Årsberättelse v 02

Budget 2019

Planerade aktiviteter 2019

forslag

Valberedningens förslag

Årsredovisning 2018 v1

2017

Årsmöteshandlingar och protokoll för 2017

 Def kallelse

Föredragningslista 2018 (1)

Årsberättelse 2017 (04) 2017

Årsredovisning (1)

Revisionsberättelse (1)

Revisionsberättelse (1)

Valberedningens förslag (1)

Rörelse (1)

Planerade aktiviteter2018 (3)

Protokoll årsmöte 2018

 


2016

 

PROTOKOLL fick vid årsmöte den 2 februari 2017 med Sunnavägen 15 ideell förening.

 • Mötets öppnande  Ordförande Per-Olof Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett perfekt välkommen riktades till Stiftelsen Hemmets styrelsemedlemmar Jan-Erik Dahl, Karin Åkesson Rehnholm samt Christer Larsson.
 • Upprättande av närvarolista tillika röstlängd  Efter upprop fastställdes antalet närvarande läserheter till 26.
 • Val av ordförande för mötet Till ordförande för mötet valdes Per-Olof Svensson.
 • Val av sekreterare för mötet Till mötessekreterare valdes Jahn-Eric Pettersson.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera protokollet Till justeringsmän valdes Eva Walter och Tore Andersson.
 • Fråga om mötet utlysts i behörig ordning Fastslogs att mötet utlysts i enlighet med gällande stadgar.
 • Beslut om dagordning Godkändes den av styrelsen föreslagna dagordningen.
 • Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.Då inga frågor fanns lades de till handlingarna.
 • Revisorernas berättelse Eva Walter av föregående årsmöte vald revisor föredrog revisorernas rapport och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 20160101 – 20161231.
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Mötet fastställde den redovisade resultat- och balansräkningen.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 • Beslut om verksamhetsplan och eventuell medlemsavgift Före årsmötet hade styrelsen utarbetat en plan för årets aktiviteter. Då den emellertid var alldeles för omfattande presenterades en reviderad plan för år 2017. Efter diskussion godkändes den justerade aktivitetsplanen. Då föreningens verksamhet kan drivas med hjälp av det bidrag som erhålls av Stiftelsen Hemmet, uttas f.n. ingen medlemsavgift av de boende.
 • Styrelsens propositioner Styrelsen föreslår att den festkommitté som föregående årsmöte beslutade om inkluderas i Aktivitetsgruppen, vilket medför att arbetsuppgifterna kan fördelas på flera vid genomförande av de olika aktiviteterna.          
 • Val av styrelse

1.  Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter Enligt stadgarna                skall styrelsen bestå av 3 – 5 ordinarie ledamöter. Beslutades att styrelsen för det              kommande verksamhetsåret skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och en suppleant

2. Val av ordförande för ett år Föreslogs och valdes Per-Olof Svensson till                           ordförande på ett år.

3. Val av övriga ledamöter  Till övriga ledamöter valdes Jahn-Eric Pettersson och                 Sture Malmberg. Eftersom Sture Malmberg invaldes på den vakanta posten som                 ledamot kommer båda ledamöterna att avgå samtidigt. Detta är inte bra ur                           kontinuitetssynpunkt. Därför får ledamöterna gemensamt komma överens om vem             som ska anses vald på två respektive ett år. Enligt gällande stadgar utser styrelsen             inom sig sekreterare, kassör och ev. övriga befattningshavare

4. Val av styrelsesuppleant Britt-Mari Olsson återgår till sin tidigare plats som                      suppleant och är vald till 2018.

 • Val av revisorer och revisorssuppleant
 1. Val av två revisorer Till revisorer föreslogs och omvaldes Eva Walter och Tommy Gleimark.

2. Val av revisorssuppleant Föreslogs och omvaldes Ann-Margret Johansson.

 • Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande jämte en suppleant Föreslogs och valdes till ordinarie valberedning Kaj Olsson och Gunnel Malmström med Kaj Olsson som sammankallande. Till suppleant valdes Nils Langwagen.
 • Övriga val Till Trädgårdsgruppen valdes Britt-Mari Olsson, Lena Wahlstrand och med ansvar för boule Leif Jönsson och Anita Jönsson. Till Aktivitetsgruppen valdes Nils och Margareta Langwagen, Kaj och Britt-Mari Olsson, Arne och Ann-Margret Johansson, Gunnel Malmström, Anita Jönsson. Till Tisdagsgruppens representant i Aktivitetsgruppen valdes Bertil Wahlstrand.Till Tisdagsgruppen valdes Lena Wahlstrand och Bertil Wahlstrand.
 • Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet Styrelsens förslag som redovisats under punkt 13 godkändes av mötet.
 • Övriga ärenden, som årsmötet beslutar uppta som information eller diskussion. Ordförande informerade om att vi planerar en cirkel i användande av surfplatta och/eller smartphone. Surfplattor kommer vi förmodligen att kunna låna av aktuellt studieförbund. Vidare har Tommy Gleimark framfört önskemål om att starta en matlagningscirkel. Anmälningslista till båda dessa cirklar finns vid föreningens anslagstavla.

Stiftelsens VD Karin Åkesson Rehnholm informerade om att vårt boende är mycket            eftertraktat och att det är kö till de lägenheter som blir lediga. En orsak till att de är så          eftertraktade beror enligt henne på den goda stämningen och alla aktiviteter som                föreningen genomför.

Vidare informerade hon om att mörkläggningsgardiner är beställda till                                   förbindelsegången, vilket medför att vi även under våren kan visa film under                         söndagseftermiddagar.

På fråga om vattenkostnaderna informerade hon om att vi endast kommer att                     debiteras för verklig förbrukning utan några som helst pålägg från Stiftelsens sida.               Den första debiteringen är gjord enligt vedertagna schabloner och kommer ev. över-           eller underdebitering att justeras under kvartal 2.  Debiteringen för kvartal 2 kommer           att baseras på vår verkliga förbrukning under kvartal 1. Dessutom debiterar Stiftelsen         endast kallvattenpris även för varmvattenförbrukningen.

 • Mötets avslutande. Då inga ytterligare frågor fanns att avhandla, tackade ordförande för förtroendet att under ytterligare ett år leda styrelsens arbete.

Ordförande framförde ett varmt tack till Styrelsen för Stiftelsen Hemmet för                          Stiftelsens hjälp och det ekonomiska stöd som föreningen  erhållit under det gångna            verksamhetsåret. Därefter avslutade han årsmötet.

Efter mötet bjöds deltagarna på kaffe med bröd.

Vid protokollet

Jahn-Eric Pettersson

Justeras:

Per-Olof Svensson

Eva Walter                    Tore Andersson

 


ÅRSBERÄTTELSE för Sunnavägen 15 ideell förening
organisationsnummer 802490-1194

Styrelsen för Sunnavägen 15 ideell förening avger härmed årsberättelse för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

FÖRVALTNINGBERÄTTELSE
Ändamål
Föreningen är en ideell förening, vars ändamål är att verka för de boendes gemenskap:
• genom medlemmarnas egna insatser tillhandahålla service och tjäns-ter för främjande av medlemmarnas aktiva boendegemenskap, trygg-het, hälsa och välbefinnande, spontana och planerade möten i ge-mensamhetslokaler samt härigenom verka för ett socialt hållbart bo-ende;
• att stärka medlemmarnas såväl individuella som gemensamma infly-tande och beslutsrätt, samt genom öppet och aktivt föreningsarbete, verka för ett demokratiskt hållbart boende;
• anordna aktiviteter för medlemmarna genom olika aktivitetsgrupper;
• förhandla med fastighetsägaren angående gemensamma intressen;
• samt i övrigt vidta åtgärder som stödjer angivna ändamål.

Styrelse
Föreningen har under verksamhetsåret haft en styrelse bestående av:
Ordförande                  Per-Olof Svensson (vald för 2016)
Sekreterare/kassör     Jahn-Eric Pettersson (vald för 2015 – 2016)
Ledamot                       Britt-Mari Olsson (vald för 2016 – 2017)
Föreningens firma tecknas av Ordförande samt en ordinarie ledamot, två i förening.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda sammanträden. I övrigt har vissa frågor avhandlats muntligt per telefon.
Dessutom kallade styrelsen till ett extra föreningsmöte den 17 november 2016.
Vidare har styrelsen och ordförande haft flera kontakter med Stiftelsens vd i olika frågor.

Revisor
Eva Walter och Tommy Gleimark har under året varit föreningens revisorer med Ann-Margret Johansson som suppleant.

Valberedning
Kaj Olsson och Kerstin Malmström har varit ledamöter i Valberedningen med Lena Wahlstrand som suppleant.

Medlemmar
Medlem i föreningen är samtliga boende i fastigheten.

Aktiviteter
Aktivitetskommittén och festkommittén har under året anordnat ett flertal aktiviteter, enligt nedan:
• Filmvisningar bland vilka kan nämnas
o En man som heter Ove
o Repmånad
o Chocolat
o En underbar jävla jul

• Musikunderhållning bland vilka kan nämnas
o Andre Rieu (ett flertal konserter)
o Three Tenors
o Trollflöjten

• Fester
o Ärtsoppa
o Påskfest
o Vårsupé Valborgsmässoafton
o Midsommarfest
o Grillkvällar
o Kräftskiva
o Surströmmingsskiva
o Pizzakväll
o Kroppkakemiddag
o Gåsmiddag
o Julbord
o Fest var planerad till nyårsafton men p.g.a. dålig tillslutning in-ställdes festen
• Andra aktiviteter
o Utfärd till Kristianopel med räksmörgås och kaffe
o Utfärd till Ronneby Brunn med lunch
o Dessutom har i stort sett samtliga matcher med KHK visats i gemensamhetslokalen eller förbindelsegången

Dessa aktiviteter har kunnat anordnas genom inrättandet av en aktiviets- och en festkommitté enligt beslutet på föregående årsmöte.
Dessutom har tisdagsgruppen träffats varje tisdag för ett dricka kaffe och prata bort en stund i gemenskap. Styrelsen vill framföra vårt tack till Lena och Bertil Wahlstrand för deras insatser när det gäller tisdagsgruppens kaf-festunder, som alltid är välbesökta.
För att förstärka tisdagsgruppens ekonomiska villkor har styrelsen beslutat att månadsvis, som stående överföring, till Lena Wahlstrand utbetala 150 kr som bidrag till bröd och bak. Dessutom står föreningen för kostnaderna för kaffe, socker och andra varor som erfordras för att klara kaffestun-derna. Vi hoppas och utgår från att dessa även fortsättningsvis arrangeras på samma sätt som tidigare. Tisdagsgruppen har på ett utomordentligt vis bidragit till sammanhållningen bland hyresgästerna.
Vidare har genom Aktivitetskommitténs försorg under året anordnats ett föredrag om Beatles, då vi besöktes av Olle Klein. En information om Seniorer i skolan planerades in för två olika tillfällen, men blev inställt p.g.a. för litet intresse.
Mats Löfdal från SICAHT informerade om utvecklingen av framtida teknik inom sjuk- och hälsovårdvård samt omsorgsverksamhet.
Stiftelsen bjöd som vanligt på luciafirande då Lions lucia med tärnor kom på besök.
Bokcirkel och Qigong träning ävensom boulspel har pågått under året och kommer fortsätta även 2017.
Vår fantastiska trädgård har skötts på ett utomordentligt gott sätt av vår Trädgårdgrupp.
Vidare har genom medlemmarnas arbetsinsatser anordnats utställningar i förbindelsegången, flagghissning på allmänna flaggdagar samt handhavan-det av uthyrningsverksamheten för lägenheten och gemensamhetslokalen.

Anskaffning
Under året har föreningens medel tillsammans med extra bidrag från Stiftelsen använts till anskaffandet av internetuppkopplingar i gemensamhetslokalen och förbindelsegången, inköp av två routrar, bioanläggningen, projektorn samt anslagstavlor. Vidare har anskaffats diverse hjälputrustning till bioanläggningen och projektorn samt ett antal sittdynor. Stiftelsen har bidragit med anskaffandet av ljustavla i entrén för bokningsinformation för våra lokaler.
Från BTH har vi dessutom fått två bokhyllor samt ett skåp för förvaring av bioanläggningen och projektorn.

Propositioner från styrelsen
För att ytterligare skapa resurser för våra aktiviteter föreslår styrelsen att aktivitets- och festkommittéerna slås samman. Det medför mer resurser och fler att dela arbetsuppgifterna på.

Ekonomi
Vad gäller föreningens ekonomi hänvisas till bifogad Resultat- och Balansräkning. Styrelsen föreslår att årets underskott överförs i ny räkning.
Som framgår av den Ekonomiska redovisningen blev det fel i föregående årsredovisning, då vissa kostnader för 2015 inte kom med förrän i 2016 års redovisning. Under året har detta misstag justerats.

Slutligen vill styrelsen framföra sitt tack för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret

Vi vill även framföra föreningens tack till styrelsen för Stiftelsen Hemmet för det goda samarbetet och för den hjälp och det stöd som visats föreningen och dess medlemmar.

Karlskrona, den 12 februari 2017.

Per-Olof Svensson                       Jahn-Eric Pettersson                             Britt-Mari Olsson

Ordförande                                    Sekreterare/Kassör                               Ledamot


 

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning_Page_1  Årsredovisning_Page_2


FÖRSLAG Budget

Budget förslag


FÖRSLAG Föreningens planerade aktiviteter 2017

• Varje Tisdag kl 1400 ”Tisdagsfika”
• 15/1 kl 1500 Musikal ”Billy Eliot”
• 2/2 kl 1800 Föreningens årsmöte
• 5/2 kl 1500 Film ”Utvandrarna”
• 16/2 kl 1800 Konsert
• 23/2 kl 1800 Ärtsoppa
• 2/3 kl 1800 Konsert
• 12/3 kl 1500 Film ”Nybyggarna”
• 23/3 kl 1800 Musik/film
• 2/4 kl 1500 Musikal ”Phantom on the Opera”
• 13/4 kl 1800 Påskfest
• 20/4 kl 1800 Musik/film
• 30/4 kl 1800 Valborgsmässofest
• Maj Räkfrossa
• 18/5 kl 1200 Utflykt till Kristianopel
• 8/6 kl 1800 Musik/film
• 24/6 kl 1400 Midsommarfest
• Juli Grillkväll (datum meddelas senare)
• 11/8 kl 1800 Kräftskiva
• 24/8 kl 1800 Musik/film
• 7/9 kl 1800 Surströmming
• 21/9 kl 1800 Pizzakväll
• 5/10 kl 1800 Musik/film
• 15/10 kl 1300 Musik/film
• 20/10 kl 1600 Kroppkakor
• 2/11 kl 1800 Musik/film
• 10/11 kl 1800 Gåsmiddag
• 23/1 k 1800 Musik/film
• 3/12 kl 1500 Musik/film
• 13/12 kl ? Lucia
• 14/12 kl 1800 Julbord
• 31/12 kl 1900 Nyårsfest


2015

PROTOKOLL

fört vid årsmöte den 10 mars 2016 med Sunnavägen 15 ideell förening.

01. Mötets öppnande

Ordförande Per-Olof Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

02. Upprättande av närvarolista tillika röstlängd

Efter upprop fastställdes antalet närvarande lägenheter till 25.

03. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Per-Olof Svensson.

04. Val av sekreterare för mötet

Till mötessekreterare valdes Jahn-Eric Pettersson.

05. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera protokollet

Till justeringsmän valdes Arne Johansson och Leif Jönsson.

06. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Fastslogs att mötet utlysts i enlighet med gällande stadgar.

07. Beslut om dagordning

Godkändes den av styrelsen föreslagna dagordningen.

08. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. På fråga meddelades att det redovisade underskottet beror på att Stiftelsens bidrag för 2015 utbetalades redan i november 2014, vilket innebär att några intäkter förutom det extra bidraget för parasoller inte finns för år 2015.

09.Revisorernas berättelse

Eva Walter av föregående årsmöte vald revisor föredrog revisorernas rapport och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 20150101 – 20151231.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Mötet fastställde den redovisade resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det redovisade verksamhetsåret.

12. Beslut om verksamhetsplan och eventuell medlemsavgift 

Då föreningens verksamhet kan drivas med hjälp av det bidrag som erhålls av Stiftelsen Hemmet, uttas f.n. ingen medlemsavgift av de boende.

Val av styrelse

a) Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter 

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 3 – 5 ordinarie ledamöter. Beslutades att styrelsen för det kommande verksamhetsåret skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och en suppleant.

b) Val av ordförande för ett år 

Föreslogs och valdes Per-Olof Svensson till ordförande på ett år efter votering.

c) Val av övriga ledamöter 

Bertil Wahlstrand som är vald fram till 2017 meddelade att han inte önskar kvarstå i styrelsen. Till övriga ledamöter valdes då, efter votering, Jahn-Eric Pettersson och Britt-Mari Olsson. Ledamöterna för komma överens om vem som ska anses vald på två respektive ett år. Enligt gällande stadgar utser styrelsen inom sig sekreterare, kassör och ev. övriga befattningshavare.

d) Val av styrelsesuppleant 

P.g.a. Bertil Wahlstrands avgång är uppdraget som suppleant tills vidare vakant.

14. Val av revisorer och revisorssuppleant

a) Val av två revisorer 

Till revisorer föreslogs och valdes Eva Walter och Tommy Gleimark.

b) Val av revisorssuppleant 

Föreslogs och valdes Ann-Margret Johansson.

15. Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande jämte en suppleant

Föreslogs och valdes till ordinarie valberedning Kaj Olsson och Kerstin Malmström, med Kaj Olsson sammankallande och till suppleant Lena Wahlstrand.

16. Övriga val

Till Trädgårdsgruppen valdes Britt-Mari Olsson, Lena Wahlstrand, Leif Jönsson och Anita Jönsson.

Till Aktivitetsgruppen valdes P.O. Svensson, Gunnel Malmgren, Jahn-Eric Pettersson och Leif Jönsson.

Till Tisdagsgruppen valdes Lena Wahlstrand och Bertil Wahlstrand.

17. Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet

Från styrelsen förelåg en proposition gällande organisationen, nämligen att stämman ska utse en festkommitté om fyra personer att handha arrangemangen kring de festligheter som ordnas i fastigheten.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens försla.

Till festkommitté valdes Kaj Olsson, Sture Malmgren. Arne Johansson och Ann-Margret Johansson.

18. Mötets avslutande.

Då inga ytterligare frågor fanns att avhandla, tackade ordförande för förtroendet att under ytterligare ett år leda styrelsens arbete.

Ordförande framförde ett varmt tack till Styrelsen för Stiftelsen Hemmet för Stiftelsens bidrag till anläggandet av en backe från Tullparken upp till Landsvägsgatan samt för all hjälp och ekonomiskt stöd som föreningen  erhållit under det gångna verksamhetsåret. Därefter avslutade han årsmötet.

Efter mötet bjöds deltagarna på kaffe med bröd.

Vid protokollet

Jahn-Eric Pettersson   

Justeras:

 Per-Olof Svensson                               Leif Jönsson

Arne Johansson


Kallelse till Årsmöte för Sunnavägen 15 ideell förening 10:e mars kl 18:00

Årsmöteshandlingar utsända till de som meddelat e-postadress.

Handlingarna finns även tillgängliga vid föreningens anslagstavla och på  www.sunnavagen15.se

Föreningen bjuder på fika

Välkomna /styrelsen

 

Föredragningslista

vid ordinarie årsmöte med Sunnavägen 15 ideell förening den 10 mars 2016.

01 Mötets öppnande

02 Upprättande av närvarolista tillika röstlängd

03 Val av ordförande för mötet

04 Val av sekreterare för mötet

05 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera protokollet

06 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

07 Beslut om dagordning

08 Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret

09 Revisorernas berättelse

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12 Beslut om verksamhetsplan och eventuell medlemsavgift

13 Val av styrelse

 1. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter
 2. Val av ordförande för ett år
 3. Val av en ledamot på två år. (Bertil Wahlstrand vald till 2017)
 4. Val av en styrelsesuppleant

14 Val av revisorer och revisorssuppleant

 1. Val av två revisorer
 2. Val av en revisorssuppleant

15 Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande, jämte en suppleant

16 Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet

17 Övriga ärenden, som årsmötet beslutar uppta som information eller diskussion

18 Mötets avslutande

 

ÅRSBERÄTTELSE 2015

för Sunnavägen 15 ideell förening  organisationsnummer 802490-1194

Styrelsen för Sunnavägen 15 ideell förening avger härmed årsberättelse för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

FÖRVALTNINGBERÄTTELSE

Ändamål

Föreningen är en ideell förening, vars ändamål är att verka för de boendes gemenskap:

 • genom medlemmarnas egna insatser tillhandahålla service och tjänster för främjande av medlemmarnas aktiva boendegemenskap, trygghet, hälsa och välbefinnande, spontana och planerade möten i gemensamhetslokaler samt härigenom verka för ett socialt hållbart boende;
 • att stärka medlemmarnas såväl individuella som gemensamma inflytande och beslutsrätt, samt genom öppet och aktivt föreningsarbete, verka för ett demokratiskt hållbart boende;
 • anordna aktiviteter för medlemmarna genom olika aktivitetsgrupper;
 • förhandla med fastighetsägaren angående gemensamma intressen;
 • samt i övrigt vidta åtgärder som stödjer angivna ändamål.

Styrelse

Föreningen har under verksamhetsåret haft en styrelse bestående av:

Ordförande             Per-Olof Svensson         (vald för 2015)

Sekreterare             Jahn-Eric Pettersson      (vald för 2014 – 2015)

Kassör                    Bertil Wahlstrand            (vald för 2015 -2016)

Suppleant               Britt-Mari Olsson             (vald för 2015)

Föreningens firma tecknas av Ordförande samt en ordinarie ledamot, två i förening.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två protokollförda sammanträden. I övrigt har vissa frågor avhandlats muntligt per telefon.

Vidare har styrelsen haft ett sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Hemmet rörande möblering, hobbyrum, städning samt cykelproblem. Föreningens ordförande har dessutom vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med Stiftelsens vd i olika frågor.

Revisor

Eva Walter och Tommy Gleimark har under året varit föreningens revisorer med Ann-Margret Johansson som suppleant.

Valberedning

Kaj Olsson och Kerstin Malmström har varit ledamöter i Valberedningen med Lena Wahlstrand som suppleant.

Medlemmar

Medlem i föreningen är samtliga boende i fastigheten.

Aktiviteter

Under året har ett flertal aktiviteter ägt rum. Styrelsen vill framför allt framhålla det utomordentligt förtjänstfulla arbete som Lena och Bertil Wahlstrand nedlagt i anordnandet av ett flertal fester, vilka bidragit till en god sammanhållning och stämning i fastigheten. Bland annat anordnades:

 • Gåsamiddag (26 deltagare)
 • Pizzakväll (20 deltagare)
 • Ärtsoppa (26 deltagare)
 • Räkfrossa (32 deltagare)
 • Kräftskiva (41 deltagare)
 • Midsommarfest (29 deltagare)
 • Surströmmingsskiva (10 deltagare)
 • Nyårsvaka (ca 20 deltagare)
 • Julbord (ca 20 deltagare)
 • 4 spontana grillkvällar

För att möjliggöra att så många boende som möjligt ska kunna delta i kommande festligheter föreslår, som framgår nedan, styrelsen att en festkommitté bestående av fyra personer väljs vid årsmötet. Härigenom kan vi engagera fler medlemmar i vår verksamhet, samtidigt som det inte blir allt för betungande att anordna festligheter i våra gemensamma utrymmen.

Styrelsen vill även framföra vårt tack till Lena och Bertil Wahlstrand för deras insatser när det gäller tisdagsklubbens kaffestunder, 51 gånger genomförda med i genomsnitt 22 deltagare). Vi hoppas och utgår från att dessa även fortsättningsvis arrangeras på samma sätt som tidigare. Tisdagsklubben har på ett utomordentligt vis bidragit till sammanhållningen bland hyresgästerna, varför det bidrag som föreningen erhåller av Stiftelsen bl.a. bekostar kaffet för dessa sammankomster.

Vidare har genom Aktivitetskommitténs försorg under året anordnats 3 videokonserter, 1 filmvisning, föredrag om åldrandets psykiatri (Chefsöverläkare Anders Schön) samt Konstifikation med Bengt Saltö. Sedvanligt Luciafirande bjöd Stiftelsen på. 4 utställningar med några boendes samlingar har skett. Catrine Langwagen har berättat om sitt konstnärskap och har även ställt ut ett antal tavlor.

Bokcirkel och Qigong träning har pågått under året och kommer fortsätta även 2016.

Under året har föreningen anlagt en boulebana samt genom en skrivelse till kommunen har en ramp anlagts från parken till Landsvägsgatan, bekostad av kommunen och Stiftelsen. Trädgårdsgruppen har skött trädgårdsodlingarna på ett föredömligt sätt.

Även under det kommande året är ett stort antal fester, videokonserter, filmförevisningar, föredrag och aktiviteter inplanerade.

Propositioner från styrelsen

Styrelsen föreslår, som framgår ovan, att en festkommitté tillsätts, bestående av fyra personer, som ansvarar för de festligheter, som planerats för det kommande verksamhetsåret.

Tisdagsklubbens möten påverkas inte av inrättandet av en festkommitté.

 Ekonomi

Vad gäller föreningens ekonomi hänvisas till bifogad Resultat- och Balansräkning. Styrelsen föreslår att årets överskott överförs i ny räkning.

Slutligen vill styrelsen framföra sitt tack för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret.

Vi vill även framföra föreningens tack till styrelsen för Stiftelsen Hemmet för det goda samarbetet och för den hjälp och det stöd, som visats föreningen och dess medlemmar.

Karlskrona, den 15 februari 2016.

Per-Olof Svensson                                     Jahn-Eric Pettersson

Per-Olof Svensson                                     Jahn-Eric Pettersson

Ordförande                                                 Sekreterare

Bertil Wahlstrand                                        Britt-Mari Olsson

Bertil Wahlstrand                                        Britt-Mari Olsson

Kassör                                                        Suppleant

 

ÅRSREDOVISNING 2015 FÖR SUNNAVÄGEN 15, ideell förening

Räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

RESULTATRÄKNING

Intäkter

Bidrag från Stiftelsen hemmet

(Solparasoller)                                                                                       2.937:00

Avgifter vid tillställningar                                                                      30.955:00

Totala intäkter                                                                                    33.892:00

Kostnader

Inköp                                                                                                   -16.000:89

Kontorsmaterial                                                                                       -119:00

Årsmöte                                                                                                   -381:16

Medlemsavgifter                                                                                     -100:00

Kostnader vid tillställningar                                                                –26.333:00

 

Verksamhetens resultat                                                                  – 9.264:05

Ränteintäkter och liknande poster                                                              0:00

Räntekostnader och liknade poster                                                           0:00

Resultat efter finansiella poster                                                     -9.264:05

Årets underskott                                                                             -9.264:05

 

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier                                                                                              0:00

Summa anläggningstillgångar                                                             0:00

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar Övriga fordringar,                                                          0:00

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                                                                                   0:00

Kassa och bank                                                                            3.019:27

Summa omsättningstillgångar                                                    3.019:27

SUMMA TILLGÅNGAR                                                                 3.019:27

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Balanserat kapital                                                                         12.823:32

Årets resultat                                                                                 -9.264:05

Summa eget kapital                                                                     3.019:27

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder                                                                              0:00

Övriga kortfristiga skulder                                                                   0:00

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                    0:00

Summa kortfristiga skulder                                                             0:00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                 3.019:27

Karlskrona 2016-02-10

Per-Olof Svensson                                                      Jahn-Eric Pettersson Ordförande                                                                   Sekreterare

Bertil Wahlstrand                                                           Britt-Mari Olsson Kassör                                                                           Suppleant

 

Revisionsberättelse

Rev.berättelse 2015 (2)

 


2014

2014 ÅRS REDOVISNING 

PROTOKOLL

fört vid årsmöte den 4 juni 2015 med Sunnavägen 15 ideell förening. 

 • Mötets öppnande

Ordförande Per-Olof Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkomnande riktades till Stiftelsens Hemmets representanter ordförande Jan-Erik Dahl och vice ordförande Christer Larsson.

 • Upprättande av närvarolista tillika röstlängd

Efter upprop fastställdes antalet närvarande lägenheter till 25.

Närvarande: DA1104, 1201, 1202, 1203, 1301, 1302, 1303, 1304, 1401, 1501, 1502, DB101, 1203, 1204, 1302, 1303, 1401, 1402, 1501, DC1102, 1201, 1202, 103, 1302 och 1402.

 • Val av ordförande för mötet

Till ordförande valdes Per-Olof Svensson.

 • Val av sekreterare för mötet

Till mötessekreterare valdes Jahn-Eric Pettersson.

 1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera protokollet

Till justeringsmän valdes Arne Johansson och Gun Åhlfeldt.

 • Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

Fastslogs att mötet utlysts i enlighet med gällande stadgar.

 • Beslut om dagordning

Godkändes den av styrelsen föreslagna dagordningen.

 1. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. På fråga meddelades att föreningen redovisar intäkter och kostnader enligt kontantmetoden, d.v.s. inkomster och utgifter förs i direkt räkning.

 • Revisorernas berättelse

Eva Walter av föregående årsmöte vald revisor föredrog revisorernas rapport och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 20140703 – 20141231.

 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet fastställde den redovisade resultat- och balansräkningen.

 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det redovisade verksamhetsåret.

 • Beslut om verksamhetsplan och eventuell medlemsavgift

Då föreningens verksamhet kan drivas med hjälp av det bidrag som erhålls av Stiftelsen Hemmet, uttas f.n. ingen medlemsavgift av de boende.

 • Val av styrelse
 1. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av 3 – 5 ordinarie ledamöter. Beslutades att styrelsen för det kommande verksamhetsåret skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och en suppleant.

 1. Val av ordförande för ett år

Föreslogs och valdes Per-Olof Svensson till ordförande på ett år.

 1. Val av övriga ledamöter

Då övriga ledamöter väljs på två år, en vartannat år, föreslogs och valdes Bertil Wahlstrand till ledamot i två år.

Jahn-Eric Pettersson är vald tidigare på två år och är vald till årsmötet 2015.

 1. Val av styrelsesuppleant

Föreslogs och valdes Britt-Mari Olsson på ett år.

 • Val av revisorer och revisorssuppleant
 1. Val av två revisorer

Till revisorer föreslogs och valdes Eva Walter och Tommy Gleimark.

 1. Val av revisorssuppleant

Föreslogs och valdes Ann-Margret Johansson.

 1. Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande jämte en suppleant

Föreslogs och valdes till ordinarie valberedning Kaj Olsson och Kerstin Malmström, med Kaj Olsson sammankallande och till suppleant Lena Wahlstrand. 

 • Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet   
 1. Från styrelsen förelåg två propositioner gällande stadgeändringar.
 2. Vidare hade från samma person inkommit förslag till uppförande av en grind för att undvika att externa personer kommer in på gården. Stiftelsen Hemmet hade meddelat ordförande att i planeringen av gården ingår även uppförandet av en grind.
 3. Från Margareta Langwagen hade inkommit förslag om ytterligare en vagn till vardera tvättstugan. Ordförande hade haft frågan uppe med Stiftelsen Hemmet, som avslagit förslaget.
 1. Ändring av §8 Firmatecknare.
 2. Beslutades enhälligt att införa denna ändring.
 3. Texten ändras till: Föreningens firma tecknas av ordförande samt en ordinarie ledamot, två i förening.
 4. Ändring av §14 Årsmöte.Beslutades enhälligt att införa denna ändring.Vidare förslog styrelsen införandet av tre arbetsgrupper nämligen en Aktivitetsgrupp, en Trädgårdsgrupp (inkl. boulebanan) och en Tisdagsgrupp.
 5. Till Tisdagsgrupp valdes Bertil Wahlstrand, Lena Wahlstrand, Tommy Gleimark och Margareta Langwagen.
 6. Till Trädgårdsgrupp valdes Britt-Mari Olsson, Lena Wahlstrand och Leif Jönsson.
 7. Till Aktivitetsgrupp valdes Per-Olof Svensson, Jahn-Eric Pettersson och Leif Jönsson.
 8. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
 9. Texten ändras till: Ordinarie årsmöte ska avhållas före mars månads utgång.
 • Övriga ärenden, som årsmötet beslutar uppta som information eller diskussion.       
  1. Ytterligare planteringar på parkeringsplatsen kommer inom de närmaste dagarna.
  2. Fartsänkande åtgärder när det gäller cyklister kommer att anordnas utanför huvudentrén.
  3. Stiftelsen har talat med kommunen om att enkelrikta Kvarngatan, men har fått ett nekande svar. Emellertid kommer trafiksituationen att förändra sig i samband med att en vägbyggnation söder om Tullgården påbörjas.
  4. Stiftelsen Hemmet har varit i kontakt med kommunen om att förbättra tillgängligheten från parken upp till Landsvägsgatan för att förenkla för de boende att ta sig till affären. Kommunen har tagit fram ett förslag som kostar 200 000 kr, en kostnad som kommunen inte anser sig ha råd att ta. Stiftelsen har då lovat att bidra med 100 000 kr. Kommunen har accepterat att stå för den andra hälften och ändringsarbetet kommer att vara klart före 1:a oktober. Föreningen gjorde en skrivelse till kommunen om detta redan i september 2014.
  5. arbetsbänk, skruvstäd, liten hopfällbar bänk samt en kraftig dammsugare.
  6. Hobbyrummet kommer att utrustas med en avancerad
  7. Christer Larsson lämnade information om hur cykelåkning genom området ska försvåras. De ”grisar”, som kom på plats idag är endast en tillfällig lösning tills den slutliga kommer på plats.
 • Mötets avslutande.  
 • Då inga ytterligare frågor fanns att avhandla, tackade ordförande för förtroendet att under ytterligare ett år leda styrelsens arbete samt förklarade 2014 års årsmöte för avslutat.

Vid protokollet:

Jahn-Erik Pettersson

Justeras:

Per-Olof Svensson

Arne Johansson                                           Gun Åhlfeldt

 


Föredragningslista vid ordinarie årsmöte med Sunnavägen 15 ideell förening den 4 juni 2015.

01 Mötets öppnande

02 Upprättande av närvarolista tillika röstlängd

03 Val av ordförande för mötet

04 Val av sekreterare för mötet

05 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att tillsammans med ordförande justera protokollet

06 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

07 Beslut om dagordning

08 Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret

09 Revisorernas berättelse

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12 Beslut om verksamhetsplan och eventuell medlemsavgift

13 Val av styrelse

 1. a) Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter b) Val av ordförande för ett år
 2. c) Val av övriga ledamöter d) Val av styrelsesuppleant

14 Val av revisorer och revisorssuppleant

 1. a) Val av två revisorer
 2. b) Val av en revisorssuppleant

15 Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande, jämte en suppleant

16 Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet

17 Övriga ärenden, som årsmötet beslutar uppta som information eller diskussion

18 Mötets avslutande

________________________________________________________________________

Årsberättelse 2014

ÅRSBERÄTTELSE FÖR Sunnnavägen 15 ideell förening

Organisationsnummer: 802490-1194

Styrelsen för Sunnavägen 15 ideell förening avger härmed årsberättelse för verksamhetsårett 2014-07-03–2014-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ändamål

Föreningen är en ideell förening, vars ändamål är att verka för de boendes gemenskap:

genom medlemmarnas egna insatser tillhandahålla service och tjänster för främjande av medlemmarnas aktiva boendegemenskap, trygghet, hälsa och välbefinnande, spontana och planerade möten i gemensamhetslokaler samt härigenom verka för ett socialt hållbart boende;

att stärka medlemmarnas såväl individuella som gemensamma inflytande och beslutanderätt, samt genom öppet och aktivt föreningsarbete, verka för ett demokratiskt hållbart boende;

anordna aktiviteter för medlemmarna genom olika aktivitetsgrupper;

förhandla med fastighetsägaren angående gemensamma intressen;

samt i övrigt vidta åtgärder som stödjer angivna ändamål.

Styrelse

Styrelsen har utgjorts av:

Ordförande Per-Olof Svensson (vald på ett år)

Sekreterare: Jahn-Eric Pettersson (vald på två år)

Kassör: Bertil Wahlstrand (vald på ett år)

Suppleant: Britt-Mari Olsson (vald på ett år)

Föreningens firma tecknas av styrelsen.

Konstituerande möte angående bildande av Sunnavägen 15 ideell förening hölls 2014-07-03

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda sammanträden.

Styrelsen har haft 2 möten med Stiftelsen Hemmets styrelse där behov av åtgärder, möblering, arbetsuppgifter för föreningen har diskuterats

Revisor

Revisor har varit Tommy Gleimark och Eva Walter (valda vid det konstituerande mötet).

Valberedning

Valberedningen har utgjorts av Kaj Olsson och Kerstin Malmström (valda vid det konstituerande mötet).

Medlemmar

Medlemmar har varit samtliga boende i fastigheten

Aktiviteter

Den 22:a augusti invigdes fastigheten av Stiftelsen Hemmets ordförande Jan-Erik Dahl och föreningens ordförande Per-Olof Svensson. Stiftelsen bjöd på buffé och underhållning och överlämnade en hjärtstartare till föreningen som present. Invigningen besöktes av ca 70 personer, bla kommunalråd, politiker, konstnärer, JSB-representanter m fl.

Under verksamhetsåret året har genomförts följande aktiviteter:

Gemensam fika varje tisdag, mellan 20 och 30 personer varje gång, startade den 3 juni och har pågått kontinuerligt under året

Medicinsk Qi Gong varannan onsdag, ca 10 deltagare.

Friska Seniorer, en aktivitet på Blekinge Health Arena, under 10 veckor med 13 deltagare från föreningen.

Berättarafton “Strindberg en djefla man” med Ulf Uland. 24 deltagare med efterföljande kaffe.

Hjälpmedelscentralens chef, Bengt Dahlberg, har informerat om deras verksamhet

Madelein Larsson har informerat om SICAHT verksamhet och deras analyser av äldres behov av nya hjälpmedel.

Föreningen anordnade julbord med 21 deltagare

På nyårsafton anordnades en enkel fest med ca 10 deltagare, och nyåret skålades in med champagne.

Konstutställning med Rozalia Gyarmati pågår

Tidningsställ med veckotidningar ordnat i B entrén

Bibliotek är påbörjat f.n. i gemensamhetslokal och korridor

En hemsida för föreningen, www.sunnavagen15.se , har skapats

Planerade/genomförda aktiviteter under 2015

Valborgsmässoafton anordnades en pizzafest med c:a 20 deltagare

• Gunnels äggkoppssamling är utställd i korridoren mellan B och C entrén

• Två st grillar har anskaffats och kommer under sommaren gemensamma grillaftnar att arrangeras.

• Boulebana kommer att anläggas i brandgatan

• Besök på Rosenholms slott

• Dockutställning

• Bilutställning (leksaker)

• Utställning av Bengt Saltötavlor

• Föredrag om åldrandets psykiatri

Föreningens ansvar

I överenskommelse med styrelsen för Stiftelsen Hemmet har styrelsen för föreningen åtagit sig att ombesörja följande uppgifter i fastigheten:

• Ansvara för bokning av gästlägenheten och gemensamhetslokalen

• Ansvara för tillsyn efter uthyrning

• Tvätt av kuddar och täcken när behov föreligger

• Sköta bevattning av planteringarna på gården

• Utforma ordningsföreskrifter för tvättstuga, soprum, gemensamhetslokal m.m.

Propositioner från styrelsen

Styrelsen föreslår medlemmarna två förändringar i gällande stadgar, dels att § 8 Firmatecknare preciseras till:

Föreningens firma tecknas av ordförande samt en ordinarie styrelsemedlem, två i förening

och dels att § 14 Årsmöte ändras till att årsmöte ska avhållas före mars månads utgång.

För att säkerställa kontinuiteten med olika arrangemang och aktiviteter, föreslår styrelsen att tre arbetsgrupper tillskapas, nämligen

Aktivitetsgrupp med tre personer, som planerar och ansvarar för gemensamma aktiviteter

Trädgårdsgrupp med tre personer, som ansvarar för skötsel av planteringar och boulbanan

Tisdagsgrupp för arrangemangen i tisdagsklubben

Ekonomi

Vad gäller föreningens ekonomi hänvisas till bifogad Resultat- och Balansräkning. Styrelsen föreslår att årets överskott förs i ny räkning.

Tack

Till alla medlemmar framför styrelsen sitt tack för visat förtroende under det gångna verksamhetsåret.

Karlskrona, den 2015-05-20

Per-Olof Svensson                                                      Jahn-Eric Pettersson

Per-Olof Svensson                                                      Jahn-Eric Pettersson

Ordförande                                                                  Sekreterare

Bertil Wahlstrand                                                         Britt-Mari Olsson

Bertil Wahlstrand                                                         Britt-Marie Olsson

Kassör                                                                         Suppleant


Årsredovisning 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR SUNNAVÄGEN 15, ideell förening

Räkenskapsåret 2014-07-03 – 2014-12-31.

RESULTATRÄKNING

Intäkter

Bidrag från Stiftelsen hemmet

(1000 kr/månad, november 2014 t.o.m december 2015) 14.000:00

Avgifter vid tillställningar 5.040:00

Totala intäkter 19.040:00

Kostnader

Föreningskostnader 6.756:69

Verksamhetens resultat 12.283:32

Ränteintäkter och liknande poster 0:00

Räntekostnader och liknade poster 0:00

Resultat efter finansiella poster 12.283:32

Årets resultat 12.283:32

 

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier 0:00

Summa anläggningstillgångar 0:00

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar Övriga fordringar, 0:00

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter 0:00

Kassa och bank 12.283: 32

Summa omsättningstillgångar 12.283: 32

SUMMA TILLGÅNGAR 12.283: 32

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Balanserat kapital 0:00

Årets resultat 12,823: 32

Summa eget kapital 12,823: 32

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 0:00

Övriga kortfristiga skulder 0:00

Upplupna kostnad och förutbetalda intäkter 0:00

Summa kortfristiga skulder 0:00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12,823: 32

Karlskrona 2015-05-20

Per-Olof Svensson Jahn-Eric Pettersson

Per-Olof Svensson Jahn-Eric Pettersson

Ordförande Sekreterare

Bertil Wahlstrand Britt-Mari Olsson

Bertil Wahlstrand Britt-Mari Olsson

Kassör Suppleant


 

Varv

Önskemål