Styrelseprotokoll

 Här hittar Du protokoll från styrelsemöten mm

2019

Konstituerande sammanträde 2019

Styrelseprotokoll nr 19-01 ver 02

Styrelseprotokoll nr 19-02 ver 02

Styrelseprotokoll nr 19-03 ver 01

Styrelseprotokoll nr 19-04 ver 02

Styrelseprotokoll nr 19-05 ver 02 (2)

Styrelseprotokoll nr 19-06 ver 01

Styrelseprotokoll nr 19-07 ver 01 (1)

Styrelseprotokoll nr 19-08 ver 01

Styrelseprotokoll nr 19-09 ver2

Styrelseprotokoll nr 19-10 ver 01

2018

Styrelseprotokoll nr 18 – 11 ver 1 (2)

Styrelseprotokoll nr 18 – 10 ver 2

Styrelseprotokoll nr 18 – 9 ver 1

Styrelseprotokoll nr 18 – 8 ver 1 (1)

Styrelseprotokoll nr 18 – 7 ver 1

Styrelseprotokoll nr 18 – 6 ver 1 (2)

Styrelseprotokoll nr 18- 5 ver 2

Styrelseprotokoll nr 18 – 4 ver 1

Styrelseprotokoll nr 18–3 ver 1

Kommentar till protokoll 18 3

Styrelseprotokoll nr 18 – 2 ver 1

Syrelseprotokoll 18 – 1 ver 1 (1)

Konstituerande sammanträde 2018 v 2


2017


Protokoll nr 17.7 kallas samman med styrelser för Sunnavägen 15, ideell för tisdagen den 31 oktober 2017

Styrelsefprotokoll nr 17-7 ver 2


PROTOKOLL 17.6 kallas samman med styrelser för Sunnavägen 15, ideell för vårdag den 13 september 2017

Närvarande

Per-Olof Svensson, ordförande
Sture Malmgren, kassör
Jahn-Eric Pettersson, sekreterare
Britt-Mari Olsson, suppleant

Mötets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

Skrivelse

Till styrelsen hade inkommit skrivelse från Lena Wahlstrand  2                                              beträffande borttagna timers i gemensamhetslokalen och                                                      övernattningslägenheten. Styrelsen konstaterade att det händer ett                                        antal incidenter i huset som ligger utanför styrelsens kontroll. Bland                                      dessa kan nämnas vad som anges i Lenas brev, inställda bord i                                            gemensamhetsförrådet och en del andra händelser, som inte                                                genomförts genom styrelsens försorg eller informerats till styrelsen.                                    Ordförande fick i uppdrag att besvara Lenas brev.

Seniorutställningen

Den under förrförra helgen genomförda seniorutställningen på                                      Stortorget och i vilken vi deltog med visning av bilder från vår                                                verksamhet blev väl besökt. Ordförande deltog under en viss del av                                    tiden i ståndet för Seniorhusföreningen och besvarade en del frågor                                  från besökare

.Hjälpmedel

Ordförande har haft diskussioner med företrädare för 1177.se, dvs                                       Hjälpmedelsenheten och kommit överens om att vi ska få besök av                                      en av deras representanter, som ska informera och demonstrera                                          hemsidan där alla hjälpmedel finns beskrivna.

Parkering

Styrelsen för Stiftelsen har godkänt att en av parkeringarna får                                              användas till övernattningsrummet. Ordförande har anskaffat en skylt                                  som nu är uppsatt på den parkeringsruta som tillhör gästrummet.
Stiftelsen har även hyrt ut tre garageplatser och fyra parkeringsplatser                                utomhus till Landstinget.
I samband härmed togs frågan om parkeringsutrymme för eldrivna                                      fordon och hjälpmedel upp till diskussion. Med nuvarande placering                                      uppstår stora problem för de som har sina bilplatser mitt emot deras                                    uppställningsplatser. Dessutom kan vi säkert förmoda att ytterligare                                    elfordon kan komma att behöva ställas upp i garaget. Ordförande tar                                    upp frågan med Stiftelsen.

Höstens aktiviteter

Det blir ett antal kollisioner i höst mellan redan planerade aktiviteter                                  och KHK:s hockeymatcher. Hockeyn har naturligtvis inget företräde                                      före andra aktiviteter men om två aktiviteter sker samtidigt kommer                                      båda att lida av att det blir färre deltagare på respektive arrangemang.                                  Jahn-Eric fick därför i uppdrag att se över höstprogrammet och om                                      möjligt göra omdisponeringar så att kollision i största möjliga                                              utsträckning kan undvikas.

Ekonomi

Med tanke på föreningens goda ekonomi diskuterade styrelsen                                            möjligheten att något subventionera julbordet samt att göra en                                              avsättning till föreningens stundande femårsjubileum.

Sophantering

Styrelsen diskuterade hur vi kan lösa sophanteringen. Alltför ofta                                          placeras sådant som inte ingår i fastighetens sophantering på golvet i                                  soprummet. Allt som inte ryms i avsedd sopcontainer får inte placeras                                på golvet utan ska lämnas på Bubbetorp. Detta gäller t.ex. möbler,                                      elektrisk utrusning och vitvaror
Vid några tillfällen har några av hyresgästerna på eget bevåg kört iväg till                              tippen med sådant gods, men det måste ligga i varje boendes ansvar                                att se till att sådant avlevereras på rätt plats.

Nästa möte

Nästa möte beslutades till den 9 november 2017 kl. 17.30.

Vid protokollet:
Jahn-Eric Pettersson
Sekreterare

Justeras:
Per-Olof Svensson
Ordförande


PROTOKOLL 17.5 fört vid sammanträde med styrelsen för Sunnavägen 15, ideell förening måndagen den 19 juni 2017

Närvarande

Per-Olof Svensson, ordförande
Sture Malmgren, kassör
Jahn-Eric Pettersson, sekreterare
Britt-Mari Olsson, suppleant

Mötets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

Folkuniversitetet

Ordförandens diskussioner med Folkuniversitetet om visning av filmer innebär att vi bl.a. måste lösa en licens som kostar över 2000 kr/år och köpa filmerna för 500 kr. Beslöts att avstå från erbjudandet.
Filmvisningar i LAWLINE (juristbyrå) har undersökt om det är ok att vi visar
Korridoren film med tanke på upphovsrätt m.m. Man har funnit att det är ok för oss med tanke på föreningens krav när det gäller medlemskap.

Film om kvarteret

Ordförande har på Stiftelsens uppdrag beställt filmning av vårt kvarter. Filmen är nu klar och kommer att visas vid lämpligt tillfälle för de boende. Den kommer dessutom att finnas på föreningens hemsida.

Klagomål

Till styrelsen har inkommit klagomål från Lena Wahlstrand
gänglighet av disk- betr. tillgängligheten av maskindiskmedel med förslag att
medel ändra anslaget som anger att den som hyr övernattnings-rummet resp. gemensamhetslokalen själv ska hålla med diskmedel. Då enligt hennes förmenande ansvarig för lokalerna, på eget bevåg, ändrat rutinen som tidigare gällt gällande diskmedelstillgången måste anslaget ändras.
Styrelsen beslutade att en mindre volym diskmedel till diskmaskinen ska finnas tillgängligt för de hyrandes behov och att anslaget ändras.
Förslagsställarens brev kommer också att besvaras av styrelsen.

Kristianopel

Tyvärr visade det sig att Sött och Salt ändrat priset på räksmörgåsarna genom att dels ha en mindre för 80 kr och en större för 135. Deltagarna serverades den dyrare varianten vilket innebär att föreningens kostnader översteg intäkterna.

Anslag

Diskuterades hur och vem som ska kunna anslå och ta bort anslag på föreningens anslagstavla. Frågan kom upp med anledning av att anslag har tagits ned utan styrelsens vetande.Frågan bordlades till senare tillfälle.

Deklaration

Föreningens deklaration ska vara inne senast 3 juli. Jahn-Eric lovade sammanställa den och samtidigt anhålla om befrielse från att lämna särskild uppgift.

Nedladdningslicens

Den programvara som Jahn-Eric disponerat för nedladdning av programmen från YouTube fungerar inte längre. Beslutades att föreningen bekostar nedladdning av ny licens för erforderlig programvara.

Måndagskaffe

Till mångas glädje har man samlats på måndagseftermiddagarna för en gemensam kaffestund. Eftersom den förekommer i stort sett varje måndag kan den inte längre anses spontan varför gemensamhetslokalen bör bokas för undvikande av att den bokas för annat ändamål.

Nästa möte

Onsdagen den 13 september 2017 kl 17.00.

Vid protokollet:
Jahn-Eric Pettersson
Sekreterare

Justeras:
Per-Olof Svensson
Ordförande


PROTOKOLL 17.4 fört vid sammanträde med styrelsen för Sunnavägen 15, ideell förening måndagen den 15 maj 2017

Närvarande

Per-Olof Svensson, ordförande
Sture Malmgren, kassör
Jahn-Eric Pettersson, sekreterare
Britt-Mari Olsson, suppleant

Mötets öppnande

Ordförande hälsade de närvarande och förklarade mötet för öppnat.

Kristianopel

Glädjande är att inte mindre än 26 personer är anmälda till utflykten till Kristianopel. Samling sker utanför garaget för fördelning av bilplats.

Säkerhet i Kommunen

har inbjudit till en diskussion om vad som kan göras för att öka säkerheten i Tullområdet för barnen. Säkerhetsfrågan berör även oss äldre, varför ordförande kommer att delta i mötet.

Riktlinjer

Kommunen har fastställt riktlinjer för vad som ska gälla för senior- och äldreboende i kommunen. Materialet finns tillgängligt hos ordföranden för dem som är intresserade.

Datakurserna

Datakurserna för Androidanvändare avslutades i torsdag och I-padkursen avslutas i morgon tisdag. Totalt har ett drygt 20-tal deltagit under de åtta gånger som kursen avhållits.

Folkuniversitet

I samband med diskussionerna med Folkuniversitetet’ då vi skulle låna läsplattor’ togs även frågan upp om vi på något sätt skulle kunna få hjälp eller bidrag för våra film- och konsertkvällar. Vi har nu fått svar att det förmodligen är möjligt och PO undersöker vidare hur vi eventuellt kan utnyttja deras erbjudande.
Vidare diskuterades att eventuellt starta en trädgårdscirkel. PO talar med Göran Olofsson om han kan tänka sig att leda en sådan cirkel.

Inköp

Beslutades att inköpa tre stycken bevattningsslangar till rabatterna.

Nycklar

Fortfarande saknas en nyckel till gästlägenheten. PO gör efterforskningar hos Stiftelsen om vilka som kvitterat ut nycklar till lägenheten.

Nästa sammanträde

Den 19 juni kl. 17.00 i Gemensamhetslokalen.

Mötets avslutning

Då inga ytterligare frågor förelåg tackade ordförande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:
Jahn-Eric Pettersson
Justeras:
Per-Olof Svensson


PROTOKOLL 17.3 fört vid sammanträde med styrelsen för Sunnavägen 15, ideell förening tisdagen den 28 mars 2017.

Närvarande:

Per-Olof Svensson, ordförande

Sture Malmgren, kassör

Jahn-Eric Pettersson, sekreterare

Britt-Mari Olsson, suppleant

Mötets öppnande Ordförande hälsade de närvarande välkomna och speciellt Stiftelsens VD Karin Åkesson Rhenholm till detta extra styrelsemöte  och förklarade mötet för öppnat.

Tisdagskaffet

P.g.a att Lena och Bertil Wahlstrand avsagt sig arrangemangen kring föreningens tisdagskaffe beslutade styrelsen att Aktivitetsgruppen övertar arrangemanget som ska fortsätta i samma form som tidigare.

Sekreteraren fick i uppdrag formulera och distribuera i samtligas brevlådor meddelande om detta.

Stiftelsens VD Karin Åkesson Rhenholm meddelade att hon tagit ner notisen om “Tisdagsklubbens” upphörande,

Möte med Lena och Bertil

Ordföranden fick i uppdrag av VD att kalla Lena och Bertil tillsammans med några av dem själva valda personer till ett möte med styrelsen och VD för att diskutera de problemområden som Bertil och Lena tydligen upplever så stora att man vidtagit detta dramatiska steg.

Nycklar

Ordföranden fick VD uppdrag att be Lena och Bertil att återlämna de nycklar de har kvitterat ut, nämligen till övernattningslägenheten, förrådet, skåpet i gemensamhetslokalen samt källarförrådet. Nycklarna lämnas till husvärden.

Stående överföring

Den av styrelsen beslutade månadsöverföringen till Lena som hjälp till tisdagskaffets bröd stoppas fr.o.m april månad. Motsvarande belopp ställs till Aktivitetskommitténs förfogande.

Direktreklam

Fråga har uppkommit om tillstånd att dela ut direktreklam i de boendes brevlådor. Beslutades att inte lämna tillstånd för detta.

Nästa sammanträde

Den 15 maj 2017 kl 1700 i gemensamhetslokalen.

Mötets avslutning Då några övriga frågor inte förelåg tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jahn-Eric Pettersson

Justeras:

Per-Olof Svensson

PS. Bertil svarade den 28 mars på inbjudan till möte att de inte var intresserad. DS


PROTOKOLL 17.2, fört vid sammanträde med styrelsen för Sunnavägen 15, ideell förening måndagen den 13 februari 2017.

Närvarande     Per-Olof Svensson, ordförande

                         Sture Malmgren, kassör

                         Jahn-Eric Pettersson, sekreterare

                         Britt-Mari Olsson, suppleant

Mötets öppnande Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

Överlämning Informerade den avgående kassören att överlämning skett till den nyvalde kassören Sture Malmgren och att fr.o.m. nu gäller att eventuella räkningar lämnas till honom.

Datautbildning Till den annonserade utbildning i användning av läsplatta och smarta telefoner har inte mindre än 25 personer anmält sig.

Det innebär att vi kan starta 3 – 4 grupper med 6 – 8 deltagare i varje gupp. Ordförande hade varit i kontakt med en av utbildningsorganisationerna i Karlskrona, vilka hade utlovat möjligheter till utlåning av läsplattor. Tyvärr hade man nu meddelat att villkoret för detta är att utbildningen bedrivs i deras lokaler. Styrelsen anser detta vara ogenomförbart med tanke på omfattningen av den tänkta utbildningen.

Av detta skäl hade ordförande även undersökt möjligheterna till att exempelvis hyra plattor under utbildningsperioden, c:a 2 månader. Vi kommer ju att erhålla ersättning med 25 kr per lektionstimme, och denna ersättning skulle kunna användas att delfinansiera hyran. Kostnaderna blir emellertid avsevärt mycket högre varför en avgift skulle behöva tas ut av deltagarna.

Ordförande fick i uppdrag att fortsätta undersöka tänkbara lösningar på detta problem.

När det är klarlagt hur vi kan tillhandahålla läsplattor till dem som inte har vare sig läsplattor eller smarta telefoner kommer en bindande anmälan att tas in av de som anmält sitt intresse för utbildningen.

Lokalansvarig Omfattningen av aktiviteter och uthyrningsverksamheten i våra gemensamma utrymmen har tilltagit med åren.  Då Lena Wahlström avsagt sig bokningsverksamheten

anser styrelsen att det behövs någon som tar totalansvar för dessa gemensamma lokaler. Styrelsen har därför utsett Britt-Mari Olsson till lokalansvarig.

I ansvaret ingår:

Uthyrning av övernattningslägenheten, samt därtill hörande ansvar för att täcken och kuddar är fräscha och att rummet är avstädat och iordningställt vid avflyttning,

Mottaga och kvittera hyra samt överlämnande av dessa ersättningar till Stiftelsen Hemmet,

Uthyrning av extrasäng,

Tillsyn av lokalerna med hänsyn till städning och allmän ordning,

Anskaffning av förnödenheter för föreningsaktiviteterna, såsom inköp av kaffe, socker, mjölk, ljus, servetter samt övriga förnödenheter som hon efter styrelsens hörande anser nödvändiga för att bedriva våra aktiviteter, såsom Tisdagsgruppen, filmvisningar, gemensamma fester och andra aktiviteter där föreningen står för kostnaderna för ev. förplägnad.

Detta innebär att det av styrelsen tidigare utfärdade PM:et

”Regler för inköp och bemyndigande” inte längre gäller!

Ordning i förbindelsegången Filmvisningar och konserter avhålls oftast i förbindelse-gången. Vid dessa tillfällen måste den målning som hänger mitt på väggen tas ner och därefter återigen hängas tillbaka. Det föreligger risk att målningen skadas vid sådan hantering. Efter hörande av donatorn Ann-Margrete Johansson har överenskommelse träffats att målning placeras längre till vänster på väggen strax intill dörren till deponirummet. På detta sätt undviker vi att hela tiden hantera målningen.

Mötets avslutning Då några övriga frågor inte fanns tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jahn-Eric Pettersson

Justeras:

Per-Olof Svensson


Protokoll 17.1, fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Sunnavägen 15, ideell förening, den 2 februari 2017.

 Närvarande:             Per-Olof Svensson (av föreningen vald ordförande)

Jahn-Eric Pettersson (av föreningen vald ledamot)

Sture Malmgren (av föreningen vald ledamot)

Britt-Mari Olsson (av föreningen vald suppleant)

Mötets öppnande       Ordförande förklarade det konstituerande styrelsemötet för öppnat.

Fördelning av  styrelseposterna          

Beslutade mötet att till sekreterare utse Jahn-Eric Pettersson.

                                    Till kassör utsåg mötet Sture Malmgren.

Firmateckning           Beslutades att Sture Malmgren äger teckna föreningens firma för                                         det konto som föreningen har i Länsförsäkringar Bank i Karlskrona.

Mötets avslutande   Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade                                       mötet avslutat.

Vid protokollet

Jahn-Eric Pettersson                      

 Justeras:

Per-Olof Svensson


2016 

ANTECKNINGAR FRÅN SAMMANTRÄDE MELLAN STYRELSEN FÖR SUNNAVÄGEN 15, ideell förening OCH AKTIVITETS-ANSVARIGA DEN 8 DECEMBER 2016.

Närvarande: Från styrelsen  PO Svensson, Jahn-Eric Pettersson, Britt-Mari Ohlsson

Från festkommittén  Sture Malmgren, Kaj Ohlsson

Från aktivitetsgruppen  PO Svensson, Jahn-Eric Pettersson, Gunnel Malmgren,  Leif Jönsson

Från tisdagsgruppen  Lena Wahlstrand, Bertil Wahlstrand

Dessutom deltog  Anita Jönsson

 • Ordförande hälsade de närvarande välkomna till detta möte, som har till mål att fastställa förslagen till nästa års aktiviteter samt fastställande av budgetförslag. Båda dessa förslag ska ligga till underlag för de handlingar som ska medfölja kallelsen till föreningens årsmöte i februari.
 • Det återstår emellertid ett antal aktiviteter detta år och gjordes följande överenskommelse:

Kaffet till Luciafirandet åtar sig Lena och Britt-Mari att ombesörja

Flagghissningen den 10 december ansvarar Sture för

Arne och Ann-Margret svarar för nyårsfesten tillsammans med Leif och Anita.

Aktivitetsgruppen redovisade sitt förslag till aktiviteter och festligheter under år 2017. Efter diskussioner beslutades att   förelägga årsmötet detta förslag med uppmaningen att medlemmarna ska komma in med egna önskemål och förslag.

Överenskoms att Lena och Bertil tar ansvaret för att arrangera årets räkfrossa.

 • Diskuterades nästa års budget. Då merparten av anskaffning av utrustning nu är avklarad finns större möjligheter att bistå tisdagsgruppen med ett något högre anslag än under innevarande år. Beslutades att fr.o.m. den 1 januari 2017 göra en stående överföring till tisdagsgruppens verksamhet på kr 150 per månad. Ombesörjes av kassören. I övrigt beslutades förelägga budgeten för årsmötet.
 • Uppdrogs och godkändes att Bertil och Lena ansvarar för kaffeinköpen till all verksamhet inom föreningen. I detta uppdrag ingår även socker, mjölk, servetter, ljus o.dyl. som används vid föreningens olika aktiviteter.

Beslutades att föreslå årsmötet att ersätta aktivitets- och festkommittéerna med en enda kommitté, vilket medför en större flexibilitet för de olika arrangemangen.

Ordförande informerade om att Stiftelsen varit i kontakt med den nya stadsprästen Ann-Louise Trulsson i akt och mening att arrangera några aktiviteter i fastigheten.

Framfördes önskemål om en fåtölj i besöksrummet samt att planteringarna förses med perenna istället för säsongsväxter.

Karlskrona, den 11 december 2016

Jahn-Eric Pettersson

Godkännes

Per-Olof Svensson


Styrelsemöte 9 Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Sunnavägen 15 ideell förening måndagen den 13 juni 2016 i föreningens gemensamhetslokal

 Närvarande:               Per-Olof Svensson, ordf.

Jahn-Eric Pettersson, sekr. och kassör

Britt-Marie Olsson, ledamot

Mötets öppnande       Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade dagens möte med styrelsen för öppnat.

Nycklar                       Genom Stiftelsens försorg har föreningen erhållit ytterligare tre nycklar till förrådet utanför gästlägenheten.

Föreningens 5 nycklar disponeras enligt följande: 1 st PO Svensson, 1 st Jahn-Eric Pettersson och 1 st Leif Jönsson. Tidigare erhållna nycklar disponeras av Bertil Wahlstrand och Britt-Marie Olsson.

Vidare har styrelsen anskaffat ytterligare 3 nycklar till förrådet i gemensamhetslokalen. Dessa disponeras av 1 st PO Svensson, 1 st Jahn-Eric Pettersson och 1 st Gunnel Malmgren. Tidigare anskaffade nycklar disponeras av Bertil Wahlstrand och Britt-Marie Olsson.

Biblioteket                 Eva Walters insatser som biblotikarie att förbättra vårt bibliotek har medfört att vi nu fått ännu fler böcker till allas gemensamma åtkomst. En omorganisation av biblioteket har visat att vi skulle behöva ytterligare en bokhylla, som skulle kunna placeras vid möblemanget i B-ingångens ankomstutrymme. Ordförande kommer att få ytterligare en bokhylla från Högskolan.

Internet                     Det internetabonnemang som finns för fastigheten ger inte tillräcklig god kvalitet för att streama filmer och TV-program för gemensam visning. Efter diskussioner har Stiftelsen utlovat att installera ett kraftigare internet som om möjligt ska vara tillgängligt för såväl korridoren som gästlägenheten/gemensamhetsutrymmet. Detta ger oss möjlighet att tillsammans se idrottsevenemang som fotbolls EM och Olympiska tävlingarna i Rio. Andra evenemang som Victoriadagen och mycket annat kommer vi nu i sann gemenskap kunna tal del av och njuta av tillsammans.

Flaggan                      I samband med Nationaldagen då Jotac svarade för flagghissning och -halning, kom vår nya flagga på avvägar. Flaggan är nu åter i gemensamhetslokalen.

Anteckna er gärna som flagghissare på listan vid föreningens anslagstavla. Tänk på att vimpeln hängs rätt när den hissas. Blått ska vara uppåt och gult nedåt.

Skiva till kylskåpet    I samband med att en av hyresgästerna hade problem med en skiva i sitt kylskåp lånade Jotac en skiva i gemensamhetslokalens kyl. Skivan har nu återställts.

Grillning                     Det har kommit till styrelsens kännedom att någon eller några av hyresgästerna har klagat över att det osar i samband med våra grillkvällar. Då klagomålen inte kommit styrelsen direkt tillhanda är det svårt att vidtaga några eventuella åtgärder.

Det vore därför tacksamt om den eller de som har problem vid grillningen tar kontakt med styrelsen för vidare diskussioner i frågan.

Publicitet                   I kommande numret av kommunens tidning kommer en artikel om hälsoteknik att ingå. Artikeln kommer att utgå från äldres behov och vara kopplad bl a till SICAHT, projektet som informerades om i föreningen nyligen. För ändamålet kommer några personer i huset att intervjuas. Ordförande kommer att återkomma till berörda personer.

Dagens ros                 Föreningen tackar för dagens ros som var i BLT nyligen

Avslutning                  Då några ytterligare frågor inte fanns att avhandla, tackade Ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

                                   Vid protokollet

                                   Jahn-Eric Pettersson                       Justeras

                                                                                           Per-Olof Svensson


Styrelsemöte 8  Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Sunnavägen 15 ideell förening onsdagen den 30 mars 2016 i föreningens gemensamhetslokal

Närvarande:               Per-Olof Svensson, ordf.

Jahn-Eric Pettersson, sekr. och kassör

Britt-Marie Olsson, ledamot

Mötets öppnande     Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade dagens möte med styrelsen för öppnat.

Ekonomi                    Då föreningen efter senaste årsmötet fått ett antal arbetsgrupper med olika ansvar, föreligger behov att definiera vad som ingår i de olika verksamheternas uppdrag.

                                   Följande beslutades:

Tisdagsgruppen, som oftast använder föreningens kaffe, ljus och servetter, ansvarar för inköp av detta liksom av diskmedel samt socker/saketter.

Detta används även av övriga grupper när så är aktuellt.

För undvikande av brist skall det alltid finnas minst 5 paket kaffe i lager.

Allt som förvaras i lagret tillhör föreningen.

För det gemensammas trevnad disponerar dessutom tisdagsgruppen 100 kr per månad till förtäring. (Överskott en månad kan användas vid senare tillfälle).

Övrig förtäring betalas/bakas av deltagare.

Aktivitetsgruppen svarar för inköp av grillkol.

Servering av kaffe från föreningens gemensamma lager och bröd vid aktiviteter om gruppen så beslutar.

Övrig förtäring betalas/medtages av deltagare.

Eventuella kostnader för föredragshållare m.m. underställs styrelsen för beslut.

Festkommittén disponerar kaffe, servetter m.m. från föreningens gemensamma lager när kommittén så beslutar.

Övrig förtäring betalas av deltagare. Festerna ska vara självfinansierade.

Styrelsen beslutar om övriga inköp och kostnader.

Dessa regler delges samtliga kommittéer och arbetsgrupper samt införs i föreningens pärm vid anslagstavlan.

Nycklar   Nycklar till förrådet plan 2 är beställda. Styrelsen föreslår att dessa utkvitteras av ordförande, som därefter mot kvittens distribuerar dessa till de som är i behov av att inneha nycklar.

Nycklar till övriga gemensamma utrymmen, såsom källare, utrustningsskåpet och föreningsförrådet bör förvaras i nyckelskåp i förrådet på plan 2.

Kubbspel   Beslutades att inköpa ett kubbspel för gemensam trevnad under vackra sommarkvällar.

Mötets avslutande    Då några övriga frågor inte fanns tackade ordförande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Jahn-Eric Pettersson                                        Justeras

                                                                          Per-Olof Svensson

Bilaga: Regler för inköp och bemyndigande

BILAGA Regler för inköp och bemyndigande

Tisdagsgruppen

Ansvarar för inköp av kaffe (minst 5 paket ska alltid finnas i lager), servetter, ljus, diskmedel och socker/saketter till föreningens gemensamma lager.

Allt som förvaras i lagret tillhör föreningen.

Övrig förtäring betalas/bakas av deltagarna.

Gruppen disponerar 100 kr per månad till ändamål som gruppen beslutar (t.ex. förtäring). (Överskott från en månad kan disponeras senare.)

Aktivitetsgruppen

Inköper grillkol.

Disponerar föreningens gemensamma lager samt svarar för inköp av bröd när så erfordras vid gemensamma aktiviteter.

Övrig förtäring betalas/medtages av deltagarna.

Eventuella kostnader för föredragshållare m.m. underställs styrelsen för beslut.

Festkommittén

Disponerar föreningens gemensamma lager vid behov.

Förtäring m.m. betalas av deltagarna. Festerna ska vara självfinansierade.

Styrelsen

Beslut om övriga inköp och kostnader beslutas av styrelsen.

 


Styrelsemöte 7   Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Sunnavägen 15 ideell förening måndagen den 14 mars 2016 i föreningens gemensamhetslokal

Närvarande:               Per-Olof Svensson, ordf.

Jahn-Eric Pettersson, sekr. och kassör

Britt-Marie Olsson, suppl.

Valperiod                   Efter diskussioner fastställdes att Jahn-Eric Pettersson anses vald på två år och Britt-Mari Olsson på ett år.

Ekonomi                     Den avgående kassören hade till den nytillträdande överlämnat samtliga redovisningshandlingar avseende 2016. Dessa befanns i god ordning och redovisningen i överensstämmelse med listan på kontotransaktioner.

Den nya styrelsen övertar ett banktillgodohavande på kr 7.068,89.

Baserat på erhållna verifikationer överlämnade kassören en balans- och resultatredovisning per 10 mars 2016.

Anskaffning                Bekräftade styrelsen det tidigare fattade beslutet rörande anskaffning av en router till korridoren, för att möjliggöra direktsändning av diverse program. Genom Stiftelsens vänlighet kan vi utnyttja deras bredbandsuppkoppling.

Programändring        Då festkommittén tillträdde vid årsmötet har man beslutat att programmet ”I Afton Dans” skjuts till ett senare tillfälle så att de kan koncentrera sig på påskfesten.

Konstutställning        I nästa vecka kommer en förändring ske beträffande konstutställningen i korridoren. Bl.a. kommer Kenneth Mattsson att ställa ut ett antal tavlor.

Övriga frågor             Vädret börjar nu bli lite varmare varför styrelsen beslutade att utemöblerna ska tas fram.

Nyckelinventering     En inventering av nycklar till av föreningen disponerade lokaliteter ska genomföras.

Vid protokollet

Jahn-Eric Pettersson                       Justeras

                                                         Per-Olof Svensson


Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Sunnavägen 15, Ideell Förening, den 14 mars 2016.

Närvarande:

 • Per-Olof Svensson (av föreningen vald ordförande)
 • Jahn-Eric Pettersson (av föreningen vald ledamot)
 • Britt-Mari Olsson (av föreningen vald ledamot)

Mötets öppnande

Ordförande förklarade det konstituerande styrelsemötet för öppnat.

Fördelning av styrelseposterna

Beslutade mötet att till sekreterare och kassör utse Jahn-Eric  Pettersson.

Firmateckning

Beslutades att Jahn-Eric Pettersson äger teckna föreningens firma för det konto som föreningen har i Länsförsäkringar Bank i Karlskrona.

Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Jahn-Eric Pettersson

Justeras:

Per-Olof Svensson


Styrelsemöte 6  Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Sunnavägen 15 ideell förening måndagen den 18 januari 2016 i föreningens gemensamhetslokal

 Närvarande:              Per-Olof Svensson, ordf.

Bertil Wahlstrand, kassör

Jahn-Eric Pettersson, sekr.

Britt-Marie Olsson, suppl.

Föreningens fester    Under de gångna åren har ett antal fester genomförts för de boende i fastigheten. Dessa fester har varit mycket uppskattade, men p.g.a. platsbrist har endast ett begränsat antal deltagare haft möjlighet närvara. Anmälningslistorna har fyllts på mycket kort tid och ett flertal har framfört önskemål om att antalet deltagare skulle utökas. Styrelsen delar dessa synpunkter och beslutar att begränsat antal deltagare inte kan förekomma om föreningen anordnar fester. Om utrymmet i gemensamhetslokalen inte räcker till får festerna förläggas till korridoren mellan C- och B-uppgångarna. Detta innebär merarbete jämfört med nuvarande situation och styrelsen kommer därför att föreslå det kommande årsmötet om att en festkommitté tillsätts, som under styrelsens ledning arrangerar föreningens fester.

Vad gäller tisdagsklubben genomförs ingen förändring.

Frågor med Stiftelsen Beslutet att förlägga festerna till korridoren när så är nödvändigt kräver emellertid att vi har tillgång till transportvagnar för porslin och ev. varmhållen mat. Frågan tas upp med Stiftelsen om möjlighet att får anslag till anskaffande av dylika.

Föreningens kassa är i det närmaste tom och vi vore tacksamma om Stiftelsens bidrag kunde erhållas inom kort.

 Den utlovade skylten ”Sunnavägen 15” efterlyses. Det har vid ett flertal tillfällen visat sig att det varit svårigheter att hitta hit, såväl för besökare som för taxi. Föreningen har därför textat ett antal skyltar med uppgångens nummer, men dessa kan inte i något avseende anses vara representiva för fastighetens standard.

Parkeringsproblemet på Polhemsgatan kvarstår. En skylt vid infarten med texten ”Obehörig parkering förbjuden” bör sättas upp.

Den utlovade utbildningen av hjärtstartaren måste ske snarast möjligt. Det känns onödigt ha en hjärtstartare i entrén som ingen vet hur den ska användas.

Storstädning av tvättstugor och andra gemensamhetsutrymmen fungerar dåligt. Cykelrummet har förmodligen inte städats en enda gång.

Flera lägenheter klagar på att det är kallt. Temperaturen uppgår endast till 18 grader. Felanmäldes till bovärden den 19 januari.

Styrelsen har undersökt marknaden för projektorer har kommer ordförande att förelägga Stiftelsen ett förslag.

I samband med elavbrottet för några dagar sedan visade det sig omöjligt att komma ut ur garaget. Garageporten borde förses med någon form av manuell öppningsmöjlighet. Denna gång var avbrottet kortvarigt, men i händelse av ett mer omfattande elavbrott är bilarna inlåsta i garaget.

Balkongtaken på övervåningarna är felkonstruerade. Antingen måste Stiftelsen åtgärda problemet genom att montera ett innertak, som kommer att sänka balkongtemperaturen väsentligt och gör dem användbara även på sommaren eller också ge de boende rätt att genomföra en sådan åtgärd.

Styrelsen föreslår Stiftelsen att inköpa ett antal smålampor till fönstren i korridoren. Ljusstakarna som används under jultiden har varit mycket stämningsskapande och det vore bra om vi även fortsättningsvis under den mörka årstiden kunde ha några ljuspunkter i fönstren

Årsmöte                     Föreningen kommer att avhålla sitt årsmöte den 10 mars 2016. De boende påminns om att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Mötets avslutande     Då inga fler frågor fanns att avhandla tackade ordförande de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet:

Jahn-Eric Pettersson                                           Justeras:

Jahn-Eric Pettersson                                                 Per-Olof Svensson

Per-Olof Svensson

 

Reservation till styrelseprotokoll 6 punkten “Föreningens fester”:

Jag står inte bakom denna skrivning i protokollet.

Hade inte vi, Bertil och Lena, tagit initiativ till och anordnat fester och grillkvällar under 2014 och 2015 så hade med stor sannolikhet det inte blivit några.

Begränsningen av antalet deltagare har skett för att göra festerna hanterbara och för att deltagarna skall känna gemenskap och kunna umgås med alla. Att någon eller några blivit missnöjda då de inte kunnat beredas plats har tydligen utmynnat i “gnäll”, men vi har inte bedrivit någon restaurangverksamhet med oändligt antal platser.

Vi ser  det skrivna som  ett misstroende mot  det vi  gjort för  allas trevnad. Vi upphör därför med vårt engagemang i festerna.

Att festkommittén skall fråga styrelsen om lov för att arrangera fester ser jag som förmynderi. Detta senare har inte beslutats på styrelsemötet utan är en efterkonstruktion av ordföranden och sekreteraren

Bertil W

 

Ang Föreningen Sunnavägen15 5 meddelanden
Karin Rehnholm <advokat.rehnholm@telia.com> 26 januari 2016 09:57
Till: poasvensson@gmail.comKopia: jan-erik.dahl@telia.com, Christer Larsson 420608-3331 <christer.h.larsson@telia.com>
Hej.Med anledning av föreningens förfrågan får jag avge Stiftelsens inställning.

Stiftelsen har med tillfredsställese noterat att de evenemang som anordnas av föreningen är mycket uppskattade och välbesökta av hyresgästerna. Personerna som driver dessa sammankomster är mycket engagerade och gör ett utmärkt jobb.

Arbetet som nedlagt har gjort att trivseln i huset är hög.

Från Stiftelsens sida ser vi helst att alla boende bereds möjlighet att närvara vid de anordande sammankomsterna för att undvika utanförskap i huset. Stiftelsen bidrager med belopp till föreningen som vi vill skall komma alla till del.

Jag hoppas att föreningen löser frågan som uppkommit på bästa sätt så att de som är engagerade verkligen får den uppskattning som de förtjänar och att samtliga hyresgäster får ta del av gemenskapen i huset.

Vi kommer nu att bidraga med inköp av vagnar för att underlätta förflyttning av möbler och förtäring.

Med vänlig hälsning

Karin Åkesson Rehnholm

Stiftelsen Hemmet

 

Anteckningar från föreningens ordförande möte med Stiftelsen 25 jan 1430

Stiftelsens svar på frågorna enligt föreningens styrelseprotokoll nr 6

 • Vagnar för transport av möbler och förtäring kommer att inköpas av Stiftelsen.
 • Stiftelsen kommer omgående att överföra 12000 kr i bidrag för aktiviteter som genomförs 2016 till föreningen.
 • Den utlovade skylten ”Sunnavägen 15” som ska placeras på fasaden är på gång.
 • Parkeringsproblemet med obehörigas parkering på gästparkeringen kommer att åtgärdas.
 • Utbildning på hjärtstartaren är på gång. Någon från Jotac kommer att genomföra den.
 • Storstädning av tvättstugor, gemensamhetsutrymmen och cykelförråd kommer att kontrolleras av Stiftelsen.
 • Värmen i vissa lägenheter kommer att kontrolleras och vid behov åtgärdas.
 • 4000 kr kommer att överföras till föreningen som bidrag till inköp av storbildsprojektor.
 • Problemet med öppning av garageporten vid strömavbrott kommer att utredas så att manuell öppning kan ske. Är även ett problem vid eventuell brand.
 • Plasttakens isolering på översta våningarna kommer att utredas av stiftelsen. Återkommer med eventuellt förslag till lösning.
 • Stiftelsen kommer att inköpa ett antal lampor till fönstren i korridoren.
 • Ljuddämpning kommer att monteras i hobbyrummet i källaren.
 • Handtag i duscharna kommer att monteras i samtliga lägenheter inom kort.
 • En dammsugare med vattenavskiljare har inköpts och placerats i mitten av garaget för att suga upp vatten på golvet vid t ex snöväder. Denna får även användas för städning av privata bilar.
 • Stiftelsen är inbjuden till föreningens årsmöte 10 mars kl 1800
 • Stiftelsen önskade att föreningen tog bort en bokhylla, grön sittgrupp, soffbordet och de små utsmyckningarna i fönstren i korridoren, samt de två borden som ställts in i hobbyrummet.

Styrelsemöte 5  Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Sunnavägen 15 ideell förening tisdagen den 6 oktober 2015 i föreningens gemensamhetslokal

Närvarande: Per-Olof Svensson, ordf. Bertil Wahlstrand, kassör Jahn-Eric Pettersson, sekr. Britt-Marie Olsson, suppl.

Aktuellt

 • Föreningens kaffe  För undvikande av att kaffet tar slut vid olika föredrag eller lager filmkvällar beslutades att det alltid ska finnas minst 5 pkt i gemensamhetslokalen och att när det sjunker under detta antal fylls lagret på.
 • Inventarier Ordföranden informerade om att han sammadag beställt ett spelbord som ska placeras i korridoren.
 • Kassören meddelade, att vi behöver ytterligare två fällbara bord och 12 stolar till våra gemensamma fester. Vid kräftskivan hade vi svårigheter att få plats med alla som önskade vara med.
 • Ordförande kommer att ta upp frågan med Stiftelsen om bidrag till anskaffning av en kanon. Den som vi hittills lånat är av mycket gammal modell och håller inte måttet för att visa filmer och annat material. Vidare behöver vi en ljudanläggning för föredragshållare. Ordföranden tror sig ha sett en sådan till en relativt låg kostnad, som ev. skulle kunna inköpas för medel föreningen förfogar över.

Frågor med Stiftelsen

 • Den utlovade skylten ”Sunnavägen 15” efterlyses. Det har vid ett flertal tillfällen visat sig att det varit svårigheter att hitta hit, såväl för besökare som för taxi.
 • Parkeringsproblemet på Polhemsgatan innebär att många parkerar på vår parkeringsplats. En skylt vid infarten med texten ”Obehörig parkering förbjuden” bör sättas upp.
 • Den utlovade utbildningen av hjärtstartaren måste ske snarast möjligt. Det känns onödigt ha en hjärtstartare i entrén som ingen vet hur den ska användas. (BM och JeP undersöker vilka som haft sådan utbildning på annat håll.)
 • Storstädning av tvättstugor och andra gemensamhetsutrymmen fungerar dåligt. Cykelrummet har förmodligen inte städats en enda gång.
 • Fortfarande är inte cykelproblemet utanför fastigheten löst. Måste det ske en olycka innan problemet åtgärdas?
 • Utanför C-uppgången är det ojämnheter som måste planas ut.
 • Balkongtaken på övervåningarna är felkonstruerade. Antingen måste Stiftelsen åtgärda problemet genom att montera ett innertak, som kommer att sänka balkongtemperaturen väsentligt och gör dem användbara även på sommaren eller också ge de boende rätt att genomföra en sådan åtgärd.

Mötets avslutande

Då inga fler frågor fanns att avhandla tackade ordförande de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Jahn-Eric Pettersson

Justeras: Per-Olof Svensson


Styrelsemöte 4 Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Sunnavägen 15 ideell förening torsdagen den 19 februari 2015 i föreningens gemensamhetslokal

Närvarande:               Per-Olof Svensson, ordf.

Bertil Wahlstrand, kassör

Jahn-Eric Pettersson, sekr.

Britt-Marie Olsson, suppl.

Mötets öppnande       Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

Föregående protokoll    Bertil informerade om att han på nytt tillskrivit Tekniska nämnden beträffande trappan från Tullparken till Landsvägsgatan samt anläggandet av en ramp.

Studieorganisation    Ordföranden meddelade, att han sökt medlemskap för föreningen till ABF, i akt och mening att erhålla bidrag för aktiviteterna i föreningen för pågående aktivitet Qi Gong och planerad bokcirkel.

Planerade aktiviteter Utflykt till Rosenholms slott i slutet av maj/början av juni.

Utställning och vernissage av ett antal konstnärer, som berättar om sina konstverk.

Föredrag av boende i fastigheten.

Föredrag om äldrepsykiatri.

Uppföljning av mötet med SICAHT

Utegrill  Grill ska anskaffas till våren. Minst en av styrelsen arrangerad grillfest under sommaren. Dessutom kommer styrelsen att tända grillen en eller två gånger i veckan för att möjliggöra individuell grillning.

Solljuslyktor anskaffas av styrelsen för placering i rabatterna.

Generella problem     Kommunen måste göra något åt framkomligheten på cykelbanan. Idag händer det att bilar kör på cykel- och gångvägen. Dessutom erfordras åtgärder för att reducera hastigheten så att vi kan undvika olyckor dels i korsningen Sunnavägen/Polhemsgatan och dels när man kommer ut ur A-uppgången.

Besöksparkeringen ockuperas hela dagar av personalen på Pantern, vilket försvårar för besökande till Sunnavägen 15.

Frågor med stiftelsen Den utlovade möbleringen av ”korridoren” saknas fortfarande. Kommer Stiftelsen att inköpa föreslagen möblering eller ska föreningen möblera själva? Akut önskemål om beslut och åtgärd.

Arbetsbänken och bord till hobbyrummet, anskaffar Stiftelsen?

Bokhyllan i gemensamhetsutrymmet, anskaffar Stiftelsen?

Föreningen har åtagit sig att se till att lägenheten och gemensam-hetsutrymmet är städat efter användning. Den som använder tvättstugan ska städa efter sig. MEN – ett par gånger per år behövs en storstädning. Vem ska svara för den? Jotab?

I soprummet finns kärl och utrustning för källsortering av de vanligaste hushållssoporna. Elektronik o.dyl. ska var och en själv avlämna på Bubbetorp. För många är detta en omöjlighet. Styrelsen vill därför föreslå att Stiftelsen uppdrar åt Jotab att en gång per kvartal, samla in el, elektronik och dylikt och avlämna detta på Bubbetorp.

Våren nalkas och det är snart dags att se över uteplanteringarna. Föreningen tog hand om och förvarar pelagonerna, som kan återplanteras, men med största sannolikhet behöver rabatterna kompletteras med ytterligare växter enligt tidigare förslag från stiftelsen.

Den utlovade hjärtstartarutbildningen har ännu inte avhållits. Känns som slöseri med pengar om vi har en utrustning som ingen är utbildad på att använda.

Räcke eller ”grisar” behöver omgående placeras vid fastighetens nordöstra hörn för att sänka cyklandes hastighet och omöjliggöra biltrafik.

Mötets avslutande     Då inga fler frågor fanns att avhandla tackade ordförande de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jahn-Eric Pettersson                                                     Justeras

Per-Olof Svensson


Styrelsemöte 3. Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Sunnavägen 15 ideell förening måndagen den 4 november 2014 i föreningens gemensamhetslokal

Närvarande: Per-Olof Svensson, ordf.

Bertil Wahlstrand, kassör

Jahn-Eric Pettersson, sekr.

Britt-Marie Olsson, suppl.

Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

Föregående protokoll:  Bertil informerade om att han på nytt varit i kontakt med Tekniska nämnden rörande föreningens skrivelse om förbättrad tillgänglighet till Landsvägsgatan och en ev. ramp i Tullparken. Han har fått svaret att en ramp tar lite tid men man har lovat att snarast åtgärda trappan och att fixa trottoaren. Det senare tycks vara på gång eftersom man har uppmärkt var man ska laga trottoaren.

Hjärtstartaren Den av Stiftelsen utlovade hjärtstartaren har överlämnats till föreningen. Hjärtstartaren är placerad i hallen i huvudentrén i ett låst skåp med larm. Nyckeln till skåpet finns hos kassören.Utbildning i handhavandet kommer att ges till samtliga boende i fastigheten snarast möjligt. Stiftelsen kontaktar lämplig utbildare.

Soprummet Plastsäckar för plastmaterial saknas ofta. Två hinkar, en för batterier och en för glödlampor har anskaffats.

Tvålautomat och pappershanddukar ordnas vid tvättstället. Behållarna för kompostsopor ska på försök förses med innersäck. Hyresgästerna bör uppmanas att använda dubbla bruna påsar för undvikande av att de genomfuktar.Hylla för säckarna saknas fortfarande.

Gemensamhetsutrymmet  Belysningen i köket och lägenheten är hopkopplade och måste åtgärdas.

Bokhylla ev. bokhyllor till lägenheten resp. gemensamhetsutrymmet

Föreningens ansvar Beslutades att Föreningen tar över en del mindre frågor samt uthyrning av gästlägenheten.

Föreningen ansvarar fr.o.m. den 1 november för följande:

– bokning av gemensamhetsutrymmet och gästlägenheten. Vid bokning överlämnas inbetalningskort till den som bokar lokalen/lägenheten för inbetalning direkt till Stiftelsen. Föreningen överlämnar en gång i månaden en lista till Stiftelsen för kontroll att inbetalning skett.

– anslag finns i hissarna om vem som ansvarar för uthyrningen.

– kontroll att lägenheten är städad när hyrestiden är över

– tvätt av kuddar och täcken när behov föreligger

– försörjning av disktabletter och mindre erforderliga utensilier för att köket ska fungera

– planteringarna på gården. Stiftelsen uppdrar åt Blekingeplantan att göra ett förslag till lämpliga perenna växter ävensom lämpliga sommarblommor till rabatterna

– anskaffande av krukor och jord för att ta in palmerna under vinterperioden

– utarbetandet av ordningsregler för hyra av lägenheten, gemensamhetsutrymmet samt användande av tvättstuga.

För att säkerställa att samtliga hyresgäster får erforderlig information ska Stiftelsen hålla föreningens sekreterare informerad om förändringar när det gäller in- och avflyttning av hyresgäster.

Som ersättning för föreningens insats bidrar Stiftelsen med ett månatligt belopp.

Möblering av gången  Följande önskemål till möblering har framlagts av föreningen: Lister för tavelupphängning. Är på gång.

Soffgrupp innanför entrén till “gången”

Vitrinskåp

Bord med stolar för fyra personer som spelbord

Bokhylla (se under Gemensamhetsutrymmet.)

Pallar vid ingångar Inför vintersäsongen erfordras en pall eller liknande vid varje ingång där man kan sitta och ta av sig broddar el.dyl. Vidare önskas en liten borste så att man kan borsta av sig snön från skorna.

Diverse frågor Cykelställ anstår till våren.

Spisen i DC1301 är en fråga om anpassning och inte för Stiftelsen.

Hemtjänsten kommer att montera “mobillås” i våra portar samt i de lägenheter där larm finns.

Lägenhetsförteckningen vid entréportarna måste plastas in.

Eluttag för julgran och ljusstakar i fönstren i entrén måste finnas inför den kommande julen.

Ett förråd för vaktmästeriets tyngre utrustning kommer att byggas till höger om infarten i garaget.

En skylt med Sunnavägen 15 kommer att anbringas på entrétaket vid B ingången.

Luciafirande Lions Lucia med tärnor kommer till oss den 14 december kl 14.45. Föreningen ordnar med kaffe och lämpligt bröd från Nellies. Stiftelsen står för kostnaden. Teckningslista kommer att läggas ut.

Ordningsregler I varje pärm ska finnas ordningsregler för hyra av övernattningsrum och gemensamhetslokalen samt för tvättstugan. Styrelsen kommer att utarbeta sådana. Vid bristande städning efter hyra av utrymmena kommer styrelsen att ombesörja städning till en kostnad av 250:-.

Vidare kommer extrasängar att finnas tillgängliga vid hyra av övernattningsrummet till en kostnad av 50:-/per gång och säng.

Styrelsen ombesörjer anskaffning av kuddar och täcken.

Mötets avslutande Då inga fler frågor fanns att avhandla tackade ordförande de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jahn-Eric Pettersson

Justeras:

Per-Olof Svensson


Styrelsemöte 2. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Sunnavägen 15, ideell förening, tisdagen den 16 september 2014 i fastighetens gemensamhetslokal.

Närvarande:               Per-Olof Svensson, ordförande

Jahn-Eric Pettersson, sekreterare

Bertil Wahlstrand, kassör

Britt-Mari Olsson, suppleant

Mötets öppnande       Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

Bankkonto                 Beslutades att föreningens kassör Bertil Wahlstrand äger rätt att teckna föreningens firma för föreningens bankkonto med Länsförsäkringar Bank.

Erforderliga handlingar undertecknades och överlämnades till kassören. Ordförande och sekreterare ska omgående lämna identitetshandlingar till Britt-Marie Olsson, som vidimerar riktigheten av dessa handlingar samt överlämnar dem till kassören.

Aktivitetsbidrag         Ordförande fick i uppdrag att efterhöra med äldreförvaltningen om möjligheterna att erhålla aktivitetsbidrag för de aktiviteter, som vi bedriver inom föreningen.

Promenader               Styrelsen ska efterhöra intresset för att några dagar i veckan genomföra gemensamma promenader för de boende.

Förbättrad fram-       Bertil Wahlstrand hade författat en skrivelse till Tekniska komlighet                  nämnden om att förbättra tillgängligheten från Tullparken tlll Landbrogatan, eftersom många boende i fastigheten tar den vägen till Willys för att handla. Dessutom behöver en upprustning ske av den gata som delar Tullparken.

Styrelsen tillstyrkte skrivelsen, som kontrasignerades av ordföranden.

Föredrag                    Vår medlem Ulf Uland har utlovat att hålla ett föredrag om August Strindberg med åtföljande frågesport. Styrelsen föreslår att detta sker den 23 oktober 2014, om datumet passar Ulf Uland. Beslutades att programmet efterföljs med kaffe till en kostnad av 10:- per deltagare. Kallelse sker dels genom anslag på meddelandeplatserna vid våra hissar och dels genom utsändande av påminnelse via e-post. Anmälan sker till vår brevlåda i B-uppgången.

Avslutning                  Då inga ytterligare frågor förelåg tackade ordförande för visat intresse och goda inlägg och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Jahn-Eric Pettersson

Jahn-Eric Pettersson

Justeras

Per-Olof Svensson


Sunnavägen 15 ideell förening.
Konstituerande möte 2014-07-03.
Närvarande 36 personer
* Per-Olof Svensson hälsade alla välkomna och berättade om arbetsgruppens framtidsplaner.
* Alla boende har fått stadgar, som vi gick igenom och eftersom det framkom flera synpunkter, på hur det ska formuleras, gjorde vi en del ändringar. 
* Medlemskap kan erhållas av alla boende på Sunnavägen 15.
* Bestämdes att bilda förening
* Bestämdes att anta stadgarna med gjorda ändringar.
* Beslöts att mötet justeras direkt.
*Till ordförande valdes Per-Olof Svensson.
* Beslöts att styrelsen ska bestå av 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.
* Valdes att sittande Per-Olof Svensson blir ordförande på 1 år.
   Till ord. ledamot på 1 år valdes Bertil Wahlstrand, Jan-Erik Pettersson på 2 år och som suppleant Britt-Marie Olsson.
   Till valberedning valdes Kaj Olsson och Kerstin Malmström och som suppleant Lena Wahlstrand.
   Till revisorer valdes Tommy Gleimark och Eva Walter och som suppleant Ann-Margret Johansson.
* Övriga frågor : Vi borde få en förteckning på alla boende i huset. Förslag att färga knapparna vid porttelefonen.


Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Sunnavägen 15, Ideell Förening, den 3 juli 2014. 

Närvarande:               Per-Olof Svensson (av föreningen vald ordförande),  Bertil Wahlstrand (av föreningen vald ledamot),  Jahn-Eric Pettersson (av föreningen vald ledamot),  Britt-Marie Olsson (av föreningen vald suppleant)

Mötets öppnande:     Ordförande förklarade det konstituerande styrelsemötet för öppnat.

Fördelning av             Beslutade mötet att till sekreterare utse Jahn-Eric Pettersson styrelseposterna        och till kassör Bertil Wahlstrand.

Firmateckning            Beslutades att föreningens firma tecknas av ordförande jämte  ledamot två i förening.

Mötets avslutande     Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Styrelsemöte 1 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Sunnavägen15, ideell förening, tisdagen den 29 juli 2014 i fastighetens gemensamhetslokal.

Närvarande:               Per-Olof Svensson, ordförande,  Jahn-Eric Pettersson, sekreterare, Bertil Wahlstrand, kassör, Britt-Mari Olsson, suppleant

Mötets öppnande       Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

Registrering               Ordföranden hade förberett erforderliga dokument för att registrera föreningen och allt som återstod  var att underteckna handlingen, vilket kedde vid sammanträdet.

Hemsida                     Ordförande meddelade att han registrerat hemsida  för föreningen med webbadressen Sunnavagen15.se. Han kommer att få hjälp att bygga upp hemsidan.

Fel i medlemsfört.     Kassören meddelade att han hittat två felaktigheter i medlemsförteckningen. Sekreteraren lovade att omgående justera dessa och distribuera nya förteckningar till de medlemmar som innehar  e-postadress.

Brevlåda m.m.            Ordförande meddelade att han hade tillgång till en brevlåda och en  anslagstavla .Beslutades att dessa sätts upp i B- uppgången vid  brevlådeinkasten.

Möte med stiftelsen  Ordförande fick i uppdrag att snarast begära ett möte med styrelsen för Stiftelsen Hemmet. Detta möte måste ske i god tid före invigningen den 21 augusti.

Följande frågor ska diskuteras med stiftelsens styrelse:  Anskaffandeav hjärtstartare eller åtminstone anslagom var närmaste hjärtstartare finns tillgänglig.

Gemensamhetslokalen och uthyrningslägenheten:

Det är svårt att hyra gästlägenheten och gemensamhetslokalen, eftersom husvärden endast finns tillgänglig två dagar i veckan under begränsad tid. Dessutom befinner han sig oftast ute i fastigheten på uppdrag. Föreningen föreslår att administrationen av uthyrningsverksamheten övertas av föreningen. En gång per månad översändes en örteckning över månadens uthyrningar, som därefter faktureras på hyresfakturan för respektive lägenhet. Härigenom blir det även enklare att kontrollera städningen efter uthyrningen, något som föreningen tar över kontrollansvaret för.

Vidare föreslås att uthyrning av gemensamhetslokal och gästlägenhet till olika personer vid samma tillfälle inte tillåts. Det harförekommit att man haft fest igemensamhetslokalen samtidigt som gästlägenheten varit uthyrd. Detta blir synnerligen störande för de som vill sova.

Hur, när och av vem sköts tvättning av kuddar och täcken? Måste fastställas.

Två turistsängar samt erforderlig sovutrustning för dessa bör anskaffas, då det händer att fler än två sover i gästlägenheten.

Assietter måste snarast anskaffas till gemensamhetslokalen.

Övriga gemensamhetsutrymmen

Förbindelsekorridoren bö rmöbleras snarast. Här föreligger önskemål om en läshörna med sköna fåtöljer, bokhylla och tidningsställ samt bord och stolar fört.ex.bridge, spel m.m.

Eftersom vi nu bildat en förening bör det vara möjligt att kunna få föredragshållare till våra möten och därför vore det bra med en filmduk i taket som kan användas för visning av bilder m.m.

Vidare önskar föreningen skena för att hänga upp tavlor vid konstutställning.

Vad gäller hobbylokalen i källaren kommer styrelsen att gå ut med en enkät till de boende, eftersom det finns många olika intressen och förslag till hur denna lokal ska användas.

Fastigheten 

I dag finns en besöksparkering där besökande till boende i fastigheten kan parkera i 4 timmar. Däremot finns ingen gästparkering. Ofta kommer gäster till de boende som kanske stannar ett par dagar och de har inga möjligheter att parkera vid fastigheten. Under skoltid är vägen genom Tullparken full med bilar och dessutom får man bara parkera i 24 timmar. Det måste till ett antal gästparkeringar på vår parkeringsplats. Varje lägenhet kan få ett parkeringstillstånd som man kan använda när man får gäster. Parkeringstillståndet tillhör lägenheten och ska återlämnas till lägenhetsinnehavaren vid avresa.

Ett annat alternativ är att styrelsen har ett antal parkeringstillstånd och att man vänder sig dit när man behöver låna ett.

Grindar måste sättas upp för att förhindra cyklisterna att utan hänsyn till biltrafiken köra förbi fastigheten.

Planteringen på parkeringsplatsen måstes kötas bättre, de skämmer fastigheten.

Vattning av växterna på gården måste skötas bättre. Idag tvingas de boende vattna växterna så att de inte dör.

På väggen vid gårdsentrén finns en strålkastare som lyser rakt in  ett par balkonger. Strålkastaren har ingen fnktion varför den bör tas  bort.

Cykelställ på parkeringsplatsen och vid A-uppgången bör finnas.

Om föreningen får materia ltill boulebanan kommer vi att anlägga den i egen regi.

I respektive uppgång bör anbringas en namntavla med angivande av namn och våningsplan.

Övrigt

Husvärden finns i fastigheten två dagar i veckan mellan kl. 12.00. Merparten av denna tid finns han ute i fastigheten på uppdrag. Han är oftast väldigt svår att få tag i. Det vore lämpligt att han fanns tillgänglig på kontoret någon timme varje gång som han är i tjänst på Sunnavägen15.

Föreningen är ibehov av visst kontorsutrymme och dessutom tillgång till kopiator för att kunna hålla medlemmarna informerade. Vore önskvärt att föreningen fick disponera husvärdens kontor och den kommande kopiatorn för att administrera verksamheten. I samband därmed föreslår vi även att ett internetuttag installeras i kontoret, för att möjliggöra onlinebokning av gemensamhetsutrymmen och gästlägenheten.

Slutord                         Det är styrelsens uppfattning till huvuddelen av punkterna ovan är viktiga för att föreningar ska komma igång med aktiviteter för det boende så snart som möjligt, första före invigningen, då även de mjuka värdena är viktiga för boende tsstatus.

Övrigt                         I vissalägenheter ärkylar ochfrysarall fördelförkalla. Frysarna kan gå ner till -24grader, vilket ä ralldeles för låg temperatur.Även kylskåpen blir onödigt kalla.Bör utredas av Stiftelsen.

Avslutning                  Då inga ytterligare frågor förelåg tackarordförande för visat intresse och goda inlägg och förklarade sammanträdet avslutat.

 


 

 


 

 

 

Recent Posts